Kiilto deltar i arbetet med att rädda Östersjön

Nästan alla Kiiltos verksamhetsländer ligger längs Östersjöns kust. Östersjöns tillstånd och dess ekosystem påverkar inte bara kustområdet; övergödningen av Östersjön är ett av Nordeuropas största miljöproblem.

Kiiltos löfte till miljön, och visionen som sträcker sig ända fram till 2080, genomsyrar hela företagskulturen och säkerställer att miljöfrågorna beaktas i företagets alla processer. Kontinuerlig operativ förbättring styr all Kiiltos verksamhet, och påverkar även valet av samarbetspartner. Kiilto deltar i arbetet för Östersjön på många olika sätt. Företagets nyaste samarbetspartner är John Nurminens Stiftelse, som med projektet ”Ett Rent Östersjön” genomför konkreta åtgärder som förbättrar Östersjöns ekologiska tillstånd genom att minska näringsbelastningen och miljöriskerna.

– Vi väljer våra partner med omsorg och lägger stor vikt på effektivitet, uthållighet och konkreta gärningar. Såväl Kiilto som personalen har alltid värdesatt åtgärder som gynnar Östersjön. Frågan är gemensam, eftersom nästan alla Kiiltos verksamhetsländer ligger längs med Östersjökusten, berättar Eeva Solja, Brand and Communications Director vid Kiilto.

Arbetet styrs av mätbara resultat och effekter

John Nurminens stiftelse har som mål att rädda Östersjön och dess arv för kommande generationer. Stiftelsen har inlett nästan 40 olika ”Ett Rent Östersjön”-projekt, av vilka redan 30 har gått i mål. Syftet med projekten är att minska näringsbelastningen och klimatriskerna. De har samarbetat med andra aktörer för att behandla avloppsvattnet från St. Petersburg och minska utsläppen från gödselfabriken i Luga, vilket har minskat den årliga övergödningsbelastningen i Finska viken med upp till 75 %.

Stiftelsen, som grundades år 1992, är en prisbelönt informatör och producent av maritim kultur. Stiftelsen vill återge berättelsen om vårt unika hav Östersjön, för att öka förståelsen för varför det är viktigt att skydda det.

Just nu pågår flera Ett Rent Östersjön-projekt som kommer att minska övergödningen genom att reducera punktbelastningar från statliga avloppsreningsverk och industrier, samt genomföra vattenskyddsåtgärder som motverkar diffus belastning från jordbruk. Stiftelsens projekt strävar också efter att eliminera befintliga och interna belastningar som påverkar havet. Detta uppnås bland annat genom selektivt fiske och vassröjning, samt genom att undersöka nya sätt att begränsa de interna belastningarna.

Läs mer om John Nurminens Stiftelse

Skärgårdshavets värdefulla natur måste skyddas

Förutom samarbetet med John Nurminens Stiftelse har Kiilto också inlett flera andra samarbeten i syfte att skydda Skärgårdshavet. Skärgårdshavet och dess värdefulla, varierande miljö och många öar utgör ett viktigt rekreationsområde. Dess naturmiljö gör det unikt, men ekosystemet är under hård belastning.

Kampanjen Det Unika Skärgårdshavet strävar efter att bygga upp Skärgårdshavets image och komma med konkreta åtgärder och politiska beslut som bidrar till att rädda det. Kampanjen pågår i fem år, fram till 2023.

– Vi beaktar också klimatfrågor som ligger utanför vårt verksamhetsområde och deltar i projekt som vi anser viktiga, berättar Oili Kallatsa, Research, Development and Innovation Director vid Kiilto.

Vad gör Skärgårdshavet så unikt, med tanke på dess storlek, natur och historia? Skärgårdshavet består av över 41 000 öar och holmar; fler än i någon annan arkipelag i hela världen. Flera hotade djurarter lever i havets varierande naturmiljöer.

– Skärgårdshavet är en unik och värdefull miljö för såväl Finland som hela världen. Skärgårdshavets renhet är oerhört viktigt för oss och utgör ett naturligt stödobjekt, särskilt då Kiilto driver verksamhet vid Skärgårdshavet, berättar Kallatsa.

 

Skärgårdshavet är allvarligt sjukt

Under årens lopp har Skärgårdshavets naturmiljö stått inför många olika hot, såsom överflödiga näringsämnen i jord och avloppsvatten, industriutsläpp och, framför allt, jordbruksavrinning. Detta har lett till övergött och grumligt havsvatten som innehåller stora mängder blågröna algblomningar. Även klimatförändringarna rubbar ekosystemet.

Situationen kan förbättras genom att minska näringsavrinningen till Skärgårdshavet samt effektivisera arbetet för att samla upp näringsämnen och biomassa som har ackumulerats i havet.

– Att skydda haven är dessutom ett av FN:s hållbarhetsmål, berättar Kallatsa.

Biobaserade råvaror av Östersjöns alger

En av Kiiltos samarbetsparter är Origin by Ocean, ett uppstartsföretag som bekämpar Östersjöns övergödning med en innovativ lösning. Företaget förädlar alger till en biobaserad råvara som kan användas på nya sätt i rengöringsprodukter och kosmetika.

På våren 2020 publicerade Kiilto och Origin by Ocean en avsiktsförklaring om användningen av Origin by Oceans produkter i Kiiltos produktutveckling. Båda företagen tror starkt på framtiden med biobaserade hygien- och rengöringsprodukter som uppfyller kraven på hållbar utveckling. Målet är att lansera helt nya och mångsidiga produkter som innehåller beståndsdelar förädlade av Origin by Oceans från Östersjöalger.

– Samarbetet är en del av verksamhetskonceptet Kiilto Ventures. Konceptet innebär att vi ständigt söker ambitiösa och kreativa partner som delar våra värden, säger Ville Solja, Chief Business Development Officer.

– Att värna om miljön handlar om mer än att stå still och upprätthålla företagets arv. Det handlar om att bygga en framtid, avslutar Ville.Läs hela artikeln om samarbetet med Origin by Ocean (på engelska).