Kiiltos hållbarhetsrapport för 2022 har publicerats.

Hållbarhetsrapporten för 2022 understryker Kiiltos grundläggande uppdrag att skapa välbefinnande genom renlighet och bygga en hållbar framtid. För första gången, sammanställer Hållbarhetsrapporten för 2022 hållbarhetsdata från alla Kiiltos verksamhetsländer.

Hållbarhet är en central del av hur företag bedriver verksamhet, och organisationer börjar alltmer förstå sin roll i miljö-, sociala och styrningsutmaningar. Hållbarhetsrapportering har blivit ett viktigt verktyg för att främja transparens och ansvar inom organisationer.

Den publicerade rapporten är viktig del för att uppnå Kiiltos strategi och vision. Rapport är även ett verktyg för Kiiltos intressenter och underlättar för kunderna att bedöma Kiiltos prestationer ur ett hållbarhetsperspektiv.

"Rapporten syftar till att främja transparens och ansvar genom att synliggöra våra insatser för att bygga en mer hållbar framtid. Vi tror att transparens bygger förtroende och stärker våra relationer med intressenter" säger Ville Solja, ansvarig för affärsutveckling på Kiilto.

Ansvar har ett ansikte

Kiilto är ett familjeföretag. Ägarnas riktlinjer återspeglas tydligt i hur Kiilto driver verksamheten. Miljöaspekter har till exempel länge varit en del av företagets kultur och en av drivkrafterna i företagets beslutsfattande. Ville och hans syster Eeva Solja, som är Kiiltos varumärkes- och kommunikationsdirektör, är båda nära involverade i Kiiltos dagliga verksamhet, men de betraktar ansvar från en bredare synvinkel än vad som ingår i deras jobbtitlar som ägare. Eeva och Ville's far, Erkki Solja, är verkställande direktör för Kiilto.

"Ett företag måste vara en spegelbild av sina anställda. Vi måste kunna stå bakom våra ansvarspolicyer på alla nivåer inom företaget. Bara då kan de driva oss framåt och leda till förändring. I ett familjeföretag, där ägande har ett ansikte, personifieras dessa policyer naturligtvis också till viss del. Detta är något vi måste ta på allvar. Ansvar kan inte bara läggas till", säger Eeva.

"Samtidigt är det viktigt att erkänna att oavsett organisation eller företag agerar alla dess representanter som ansikten för dess ansvar," tillägger hon.

"Att bygga mer hållbara affärsmodeller tillsammans med våra anställda är extremt intressant och givande. Samtidigt måste vi se till att Kiilto som arbetsgivare kan möta de förändrade frågorna i arbetslivet", tillägger Ville.

Rapportering är en utforskning av resan mot en mer hållbar framtid

Enligt Eeva Solja var rapporteringsresan inte utan sina svårigheter. Å andra sidan har varje vändning varit en möjlighet till lärande.

"Vi följde redan GRI-standarderna i Kiiltos hållbarhetsrapportering, när de var tillämpliga, men de alltmer strikta kraven som vi införde i denna rapport ledde oss att utforska vår egen organisation mer noggrant än någonsin tidigare. Det har också gett oss möjlighet att se på hela vår värdekedja. Det var viktigt att ifrågasätta vår egen uppfattning om vilken slags aktör vi är och hur befintliga system och mekanismer kan stödja oss i detta," säger hon.

"Många företag brottas med samma frågor när rapportering blir obligatorisk enligt lag: vad som är nödvändigt att mäta och hur data kommer att samlas in. Men som namnet antyder bör rapporten berätta om vilka åtgärder som har genomförts. Data produceras inte utan handling," säger Ville Solja.

Solja-familjen ser de enhetliga rapporteringspraxis som krävs enligt CSRD EU-direktivet primärt som en möjlighet.

"Det är också en förutsättning för oss att kunna fortsätta bedriva verksamhet år 2080 i linje med vår vision. När det gäller miljön kommer vi som samhälle att behöva agera på ett helt annat sätt än idag," säger Eeva.

"Ansvar får inte vara en lekplats för varumärken," tillägger hon.

"Denna utforskning av en organisations verksamhet kan avslöja aspekter av ansvar som har blivit förbisedda. Det får en att stanna upp och ta ställning så att resan inte tar slut innan den ens har börjat. Regleringen skapar en gemensam uppsättning EU-omfattande regler och formar också data från olika organisationer till ett jämförbart format, vilket avslöjar både handlingar och tomma ord. Det är ett ovärderligt tillfälle att bättre förstå sin egen och andras ansvarsnivå. I slutändan bör alla organisationer ha ett gemensamt mål: en hållbar och bättre morgondag."

7 perspektiv på Kiiltos hållbarhetsrapport:

  1. För första gången sammanställer Hållbarhetsrapporten för 2022 hållbarhetsdata från alla Kiiltos verksamhetsländer. Rapporten är på engelska. Viss hållbarhetsdata är för närvarande endast tillgänglig för Finland eller platser där Kiilto har produktion.
  2. Miljön ligger i hjärtat av Kiiltos hållbarhetsarbete. Kiiltos publikation "Vårt löfte till miljön" från 2018 vägleder vårt ansvarsarbete och kommunikation. Som ett kemiföretag har Kiilto störst möjlighet att påverka miljöfrågor som en del av sitt ansvar.
  3. Kiilto har ingen separat direktör eller ansvarsfunktion. Ansvarsskyldigheten är integrerad i Kiiltos processer och kultur, vilket gör det lättare att snabbt ändra procedurer när brister identifieras. Å andra sidan har vi insett att denna approach kan göra vissa hållbarhetsfrågor osynliga. Vår rapporteringsprocess har varit ett bra sätt att identifiera luckor samtidigt som vi validerar befintliga metoder. I denna rapport har vi försökt vara öppna om områden som behöver förbättringar i Kiiltos hållbarhet.
  4. För utvecklingen av socialt ansvar lanserade Kiilto "Vårt löfte till människorna", som återspeglar "Vårt löfte till miljön". Vår beprövade projektteammodell introducerades sent 2022. Vi befinner oss fortfarande i fasen att sätta mål, men den övergripande bilden presenteras för första gången i denna rapport.
  5. I Kiiltos hållbarhetsrapport hänvisar vi till företagsstyrningsdeklarationen, som är tillgänglig som ett separat dokument på Kiiltos webbplats.
  6. Den lagstadgade rapporteringsskyldigheten kommer att gälla för Kiilto år 2026 (rapportering för år 2025). Målet med rapporten för 2022 har varit att ta de första avgörande stegen mot att rapportera i linje med CSRD EU-direktivet.
  7. Hållbarhetsrapportering är den systematiska redovisningen av en organisations ESG-prestationer (miljö-, sociala och styrningsutmaningar), praxis och påverkan. Det sträcker sig bortom finansiell rapportering för att ge intressenter omfattande information om ett företags miljöpåverkan, sociala åtgärder och styrningspraxis. Genom att mäta, övervaka och publicera relevant hållbarhetsdata utvärderar Kiilto sina framsteg i sitt åtagande för hållbar utveckling.