Miljöterminologi för industriella rengöringsmedel – lär dig vad termerna betyder

Huruvida en produkt är ekologisk beror såväl på valet av råvaror, tillverkningen och användningen som på hur den återvinns och kasseras. Ansvarstagande och hållbar utveckling fungerar som incitament när miljövänliga produkter tas fram och lanseras på marknaden.

Både konsumenter och företag visar ett allt större intresse för miljöfrågor. Olika termer och certifieringar är ett sätt att särskilja och kategorisera produkter utifrån hur ekologiska de är.  Mycket nytt har tagits fram och i miljödebatten finns det många nya termer som kan vara svåra att hålla reda på.

Vad betyder respektive term? Hur många av dem kände du till sedan tidigare?

Hållbar utveckling är en ständig förändring i samhället där möjligheterna till ett gott liv tryggas även i framtiden. För närvarande använder människan naturresurserna på ett ohållbart sätt på lång sikt. Ur ekologiskt perspektiv är hållbar utveckling att använda förnybar energi samt förnybara och återvunna material. Ett exempel på hållbar utveckling är att Kiilto utnyttjar spillvärme genom ett återvinningssystem. 

Löftet till miljön är ett miljöprojekt som Kiilto inledde 2018. Miljön har alltid varit en viktig del av Kiiltos verksamhet och med projektet vill vi främja hållbar utveckling och minska det ekologiska fotavtrycket. Projektet har följande konkreta mål: 

  • Gröna material: Kiilto är det branschledande företaget inom cirkulär ekonomi
  • Gröna förpackningar och logistik: En positiv miljöpåverkan är utgångspunkten för Kiiltos val av förpackningar
  • Gröna tjänster: Kiilto Pro Services erbjuder branschens bästa lösningar för cirkulär ekonomi
  • Grön energi: Alla Kiiltos verksamheter har uppnått kolbalans före utgången av 2028

Koldioxidneutral verksamhet innebär verksamhet med kolbalans, dvs. att den inte ger upphov till några koldioxidutsläpp eller att koldioxidutsläppen från verksamheten kompenseras genom andra åtgärder som binder kol. Koldioxidneutralitet är viktigt för att motverka klimatförändringarna. Till åtgärder som binder kol hör till exempel olika skogsprojekt samt utvecklings- och byggprojekt inom förnybar energi. Klimatneutral däremot är ett vidare begrepp som inkluderar alla gaser som bidrar till den globala uppvärmningen och kompensering för dessa. Kiilto deltar till exempel i Taimiteko, där man genom att plantera träd kompenserar koldioxidutsläppen från bland annat inrikesresor och fabriksutsläpp i Finland. 

Hållbart producerad avser till exempel att det finns information om ursprunget och arbetsförhållandena. En hållbart producerad råvara har spårbart ursprung, tillverkas under godtagbara arbetsförhållanden i ursprungslandet och har inga negativa miljöeffekter, till exempel skövling av regnskog. Exempelvis hållbart producerad palmolja är en potentiell råvara vid tillverkning av rengöringsmedel. I Kiiltos program Löfte till miljön ingår att använda sådana palmoljebaserade råvaror som innehåller RSPO-certifierad palmolja. 

Svanenmärket är en nordisk miljömärkning som man kan ansöka om för produkter som uppfyller vissa kriterier. Eftersom märkningen är frivillig kan dess kriterier i fråga om miljö- och användarsäkerhet vara strängare än kraven i lagar och bestämmelser. Kriterierna varierar beroende på produktkategori och skärps regelbundet. Svanenmärket är ett bevis på att en produkt är miljövänlig. Kriterierna för märkningen beaktar nämligen miljöeffekterna under produktens hela livscykel och produkten bedöms av en utomstående expert. Principen är att produkten ska höra till de främsta i sin kategori ekologiskt sett, men effekten får inte vara sämre än hos ”vanliga” produkter. År 2020 lanserar Kiilto sitt första svanenmärkta trumrengöringsmedel för industrin.

Industriella rengöringsmedel har vissa egenskaper som gör att det går att bedöma hur ekologiska de är. Att en produkt innehåller biobaserade råvaror ger information om hur produkten tillverkas och om dess ekologiska fotavtryck. Att en produkt är biologiskt nedbrytbar eller anaerobt biologiskt nedbrytbar ger information om produktens livscykel och hur länge den belastar miljön. 

Biobaserad råvara är i praktiken detsamma som förnybar råvara. Det är en växtbaserad råvara (i teorin kan den även vara svampbaserad eller ha animaliskt ursprung) och är därför en del av hållbar utveckling. Motsatsen till biobaserade råvaror är fossila råvaror, som inte förnyas. År 2019 övergick Kiilto från fossilbaserade till biobaserade skärvätskor, som Easycool Futura eller Easycool Futura 20 (läs mer). 

Biologiskt nedbrytbar innebär att produkten kan brytas ned av mikrober i naturen. Ett testkrav i laboratorieförhållanden är att ytaktiva ämnen, dvs. tensider, vanligen är 60–90 procent biologiskt nedbrytbara inom en månad. Tensider är kemiska föreningar som till exempel minskar ytspänningen i vatten samt lösgör och binder smuts. Biologiskt nedbrytbar är detsamma som aerobt biologiskt nedbrytbar, dvs. bryts ned där det finns tillgång till syre. 

Anaerobt biologiskt nedbrytbar är i övrigt detsamma som biologiskt nedbrytbar, men nedbrytningen sker i syrefria förhållanden, till exempel i sedimentavlagringar på sjöbottnar. Mikroberna måste med andra ord kunna bryta ned produkten även om det saknas syre. Detta krav ställs på tensider i svanenmärkta rengöringsmedel. F 47 Tarmo är ett exempel på en Kiilto-produkt som innehåller anaerobt nedbrytbara tensider.

Produktutvecklingschef
Jussi Kauko