På väg mot en kolneutral framtid

Som en del av Löftet till miljön har Kiilto satt upp ett synnerligen ambitiöst mål för användningen av grön energi – våra funktioner ska vara i kolbalans fram till 2028. Under de senaste två åren har Kiilto tagit stora steg mot sitt mål.

EHS-chefen Lauri Sainio säger att de ändringar som gjorts kommer att synas ordentligt i siffrorna först nästa år, men att det redan finns goda nyheter att komma med.

”De direkta CO2-utsläppen (Scope 1) minskade med ca 22 procent från 2018 till 2019 Det är en betydande minskning: när de direkta utsläppen uppgick till cirka 1000 ton 2018, var de cirka 780 ton 2019.”

Under samma tidsperiod förbättrades energieffektiviteten vid Kiiltos alla produktionsenheter. Till exempel var energiförbrukningen vid produktionsanläggningen i Hankasalmi 0,9 gigajoule per ton 2018 medan den var 0,7 gigajoule per producerat ton 2019.

De krympande siffrorna har åstadkommits genom betydande förändringar vid de olika produktionsanläggningarna.

I Lempäälä infördes 2018 ett hybridsystem som utnyttjar spillvärme och jordvärme från polymeriseringsprocessen. Senare utvidgades systemet så att det också kunde utnyttja spillvärme från smältlimprocessen, och jordvärmesystemet utvidgades ytterligare. Också fastighetsautomationen vid produktionsanläggningen moderniserades, vilket bidrog till att förbättra anläggningens energieffektivitet.

”Vid årsskiftet togs det i Lempäälä i bruk ett massivt solkraftverk som ersatte det tidigare solkraftverket. Systemet täcker cirka 15 procent av fabrikens energiförbrukning. En del av de gamla panelerna flyttades till lagret i Vanda, där de tas i bruk i år”, säger Sainio.

Också vid produktionsanläggningen i Hankasalmi togs det 2018 i bruk ett solkraftverk som också täcker cirka 15 procent av fabrikens energiförbrukning. Dessutom utvidgades det tidigare installerade luft-vattenvärmepumpsystemet. Vid produktionsanläggningen i Åbo anskaffades nya tryckluftskompressorer med hjälp av vilka energieffektiviteten förbättrades.

Kiilto inledde också samarbete med Finlands 4H-förbund för att öka antalet nya kolsänkor. Syftet med plantplanteringskampanjen Taimiteko är att plantera 10 000 hektar ny skog före 2030.

”Med hjälp av nya kolsänkor kan Kiilto kompensera sitt eventuella återstående koldioxidavtryck. Men det primära i det koldioxidneutrala målet är att göra konkreta minskningar”, säger Sainio.

Allt mer förnybar energi i fortsättningen

Kiiltos plan är att nå sitt mål så att energieffektiviteten på produktionsplatserna förbättras ytterligare och att förnybara energiformer utnyttjas i större utsträckning än tidigare.

Följande konkreta steg tas vid produktionsanläggningarna i Hankasalmi och Åbo.

”I Hankasalmi har man vid sidan av luft-vattenvärmepumpssystemet använt små mängder brännolja för uppvärmning. Avsikten är att ett jordvärmesystem ska tas i bruk i slutet av året, så att man slipper brännoljan helt och hållet.”

Produktionsanläggningen i Åbo kommer också att börja använda solenergi.

Den kemiska industrin har som mål att branschen ska vara koldioxidneutral i Finland före 2045. Sainio säger att Kiiltos mål för 2028 är ambitiöst – av de koldioxidneutrala löften som aktörerna inom industrin har gett har det en av den strängaste tidtabellerna. ”Men om kemiindustrin har siktet ställt på 2045, måste de enskilda företagens mål vara ännu stramare för att det stora målet ska kunna nås.” Företagens mål och tidtabeller måste därför vara ambitiösa.”

Kiiltos steg mot koldioxidneutralitet

Augusti 2008
Ett solkraftverk på 66 kWp (60 Mwh) tas i bruk vid Kiilto Oy:s produktionsanläggning i Lempäälä.

September 2015
Ett luft-vattenvärmepumpsystem tas i bruk vid produktionsanläggningen i Hankasalmi.

April 2018
Löfte till miljön uppstår.

Augusti 2018
Ett hybridsystem som utnyttjar spillvärme från polymeriseringsprocessen och jordvärme tas i bruk vid produktionsanläggningen i Lempäälä.
Ett solkraftverk på 70 kWp (60 Mwh) tas i bruk vid produktionsanläggningen i Hankasalmi.
Utvidgning av luft-vattenvärmepumpsystemet vid produktionsanläggningen i Hankasalmi.

Augusti 2019
Utvidgning av hybridsystemet i Lempäälä så att det också utnyttjar spillvärmen från smältlimprocessen. Utvidgningar av jordvärmesystemet.

Januari-februari 2020
Ett solkraftverk på 1 Mwp (800 Mwh) tas i bruk vid produktionsanläggning i Lempäälä.
En ångproduktionsanläggning tas i bruk vid produktionsanläggningen i Åbo.

December 2020
Ett jordvärmesystem tas i bruk vid produktionsanläggningen i Hankasalmi.

2021-2028
Kartläggning och genomförande av tilläggsåtgärder som syftar till att minska användningen av fossila bränslen samt ett mer omfattande utnyttjande av förnybara energiformer.