Professionalism är en självklar förutsättning för god kundupplevelse inom tandvården

Inom tandvården är sterila instrument väsentliga för kundupplevelsen. En extremt hög standard på hygienen är avgörande. Även en aldrig så liten brist i hygienstandarden kan skada relationen till patienten, och det kan vara svårt att återvinna patientens förtroende. I värsta fall kan hygienproblem riskera patientens och/eller personalens hälsa.

På en tandläkarmottagning måste den hygieniska standarden vara så hög att varje patient kan behandlas säkert, även om antingen patienten eller vårdpersonalen har en åkomma som saknar symptom eller som man vet är smittsam. För en effektiv hygienpraxis är en av utmaningarna inom tandvården den stora variationen i vårdprocedurernas natur och svårighet samt antalet patienter som behandlas under en arbetsdag. 

”Som det ofta konstateras i litteraturen består underhåll av utrustningen i att tillhandahålla rena, desinfekterade, sterila, fungerande och lämpliga verktyg för undersökning och behandling av patienten. Tvätt och rengöring av utrustningen är grunden i detta underhållsarbete på samma sätt instrumentens renhet är avgörande för en lyckad desinfektering och sterilisering”, säger Arja Seppälä, marknadsdirektör för Kiiltos affärsområde professionell renhet och hygien.

Förbehandling förlänger utrustningens livslängd och minskar infektionsrisken

En grundläggande del av hygienpraxis är valet av rengöringsmedel som används i olika steg. Förutom rengöringsmedlets effektivitet har också produkternas miljöpåverkan blivit en viktig faktor. Livscykeltänkandet, som har blivit aktuellt inom många sektorer, handlar om att minska miljöpåverkan genom att öka livslängden för produkter och verktyg.

”En faktor som påverkar användningen av instrument och annan utrustning positivt inom tandvården är professionell förbehandling. Syftet med förbehandlingen är att rengöra instrumenten och utrustningen för att eliminera risken för infektion så snabbt som möjligt efter användningen och därmed få en säker hantering. När förbehandlingen sker med miljövänliga ämnen innebär den ingen onödig belastning av miljön”, förklarar Seppälä.

De använda instrumenten fördesinfekteras t.ex. på tandläkarmottagningen före underhållet, eller också skickas de för underhåll obehandlade i en sluten behållare. Syftet med att desinfektera instrumenten är att minska antalet mikrober till en så låg nivå att de inte längre kan orsaka infektion. Instrumenten desinfekteras antingen genom värmebehandling i en speciell diskdesinfektor eller kemiskt med universella desinfektionsmedel. De flesta instrument kan tvättas direkt, men instrument som är värmekänsliga eller på annat sätt inte lämpade för direkt behandling desinfekteras innan de rengörs för hand med tanke på infektionsrisken.

Instrument som inte kan rengöras omedelbart efter användning kan beläggas med skyddsgel som motverkar bakterietillväxt och hindrar smuts från att torka in på ytan. Skyddsgelen sprejas på instrumentet omedelbart efter användning, och instrumentet kan ligga i gelen i tre till fem dagar. Gelen behöver inte torkas av före tvättning och kan användas för alla material. 

Miljöpåverkan mäts i processen

Inom tandvården används många känsliga material, och rengöringen av dem kräver speciella egenskaper hos ämnena. När produkter som passar det professionella sammanhanget har valts, bör miljöpåverkan bedömas i varje fas i processen. Enligt Seppälä lämnar seriösa tillverkare idag mycket öppen information om miljöaspekterna för varje produkt. Dessa aspekter har beaktats på flera sätt, t.ex. för råvarorna, tillverkningsprocessen, logistiken, förpackningsmaterialet eller villkoren för användning och avfallshantering av produkten. 

Inom Kiilto, ett finskt företag som fyllde 100 år i år, har miljöaspekterna uppmärksammats under en lång tid. Under de senaste åren har de hamnat alltmer i centrum, och företaget har gjort en utfästelse om att undersöka miljöpåverkan inom fyra olika områden. De ambitiösa målen är att göra företagets samtliga verksamheter koldioxidneutrala till 2028, att lansera förpackningsalternativ för att säkerställa en positiv miljöpåverkan, att tillhandahålla de bästa ekonomiskt cirkulära lösningarna inom branschen som en tjänst och att vara det ledande cirkulära företaget i branschen.

Diskdesinfektorer som desinfekterar kan optimera slutresultatet

En av styrkorna hos en lokal aktör är den goda kunskapen om de rådande villkoren. 

”Kiiltos ambition är att vara en lokal aktör internationellt, d.v.s. att känna till de rådande förhållandena i hela vår verksamhetsmiljö med den säkerhet som följer av att vara marknadsledande.  En välgrundad förståelse för de olika aspekter som påverkar hälsan och för den miljö som krävs av professionella renlighets- och hygienexperter inom tandvården”, säger Seppälä.

Vid utrustningsunderhåll t.ex. påverkar tvättemperaturen, tvättmedelsportioneringen och mängden vatten både kvaliteten på resultatet och påverkan på miljön. Effektiva verktyg för att optimera dessa faktorer är diskdesinfektorer som rengör utrustningen vid en temperatur på 45–55 °C och sedan desinfekterar med vatten eller ånga i 85 °C. Tvättprogrammet omfattar sköljning i kallt vatten, tvättning med tvättmedel och varmt vatten, sköljning och desinfektering och eventuellt också torkning. Programmet pågår i 15–40 minuter. Olika program kan väljas i diskdesinfektoren, och deras längd och temperatur kan varieras. Desinfekterande diskdesinfektorer lämpar sig för alla värme- och fukttåliga instrument. De instruktioner som instrumenttillverkarna ger ska givetvis följas.

Desinfekterande diskdesinfektorer används tillsammans med rengöringsmedel som passar för tandvårdsinstrument och för de lokala vattenförhållandena. 

”I Kiiltos produktsortiment finns det ett rengöringsmedel som är tillverkat för att passa alla nordiska vattenförhållanden, och som kan användas utan problem för att tvätta känsliga material inom tandvården”, förklarar Seppälä.