Utvecklingen av Kiiltos nya skärvätskor tog fasta på miljö- och användarvänlighet

Miljö- och säkerhetsaspekter påverkar idag konsumenternas köpbeslut starkt, men i de professionella miljöerna har förändringen skett långsammare. Inom industrin kan man fortfarande stöta på antagandet att ju farligare en kemikalie är, desto effektivare måste den vara. Modern produktutveckling och nya råvaror har dock ändrat på detta. Det går att ta fram lösningar som är betydligt säkrare och miljövänligare än sina föregångare, utan att ge avkall på effektiviteten. Detta var också utgångspunkten för Kiiltos nya skärvätskor, vars utveckling var bland mina första projekt på Kiilto.

Jussi Kauko började i februari som ny produktutvecklingschef på Kiilto. Hans ansvarsområden är produktutveckling av hygienlösningar för verkstads- och skogsindustrin.

Ambition att vara miljöledare

Allt fler industriföretag vill ta större hänsyn till människan och miljön. Min egen känsla är att de vackra orden som en gång i tiden kanske fördes fram i marknadsföringssyfte nu har börjat omsättas i verkliga miljö- och säkerhetsåtgärder i många företag. De anställdas hälsa och miljövärden går ofta hand i hand och företagen fattar i ökande utsträckning sina beslut utifrån dessa värden. Dessa värden står inte heller i konflikt med ekonomisk lönsamhet, eftersom en förbättrad hälsa hos de anställda samt lägre materialkostnader och avfallsavgifter är betydande faktorer för företaget även mätt i pengar.

Industri och kemikalier kan dock fortfarande i första hand ge människor associationer till olika föroreningar och giftighet, trots att kemikaliesäkerheten, speciellt i Europa, för närvarande är bättre än någonsin. Produktutvecklingen har en nyckelroll för att företagen ska kunna erbjuda allt säkrare lösningar med vars hjälp kunderna kan agera ännu mera ansvarsfullt och ta ännu större hänsyn till miljön.

Projektet Löftet till miljön, som står i överensstämmelse med Kiiltos huvudstrategi, har ställt upp tuffa miljömål för de närmaste åren. För att nämna några exempel: Kiilto siktar på att vara koldioxidneutral fram till 2028, att fördubbla andelen förnybara och återvunna råvaror samt att bara använda 100 procent förnybar energi. Som ny på Kiilto är jag positivt överraskad över hur mycket företaget redan gjort för att bli miljöledare.

Löftet till miljön märks också i Kiiltos produkter

Vid produktutveckling balanserar man mellan många saker. Man måste beakta kraven i lagstiftningen, kundernas behov och önskemål samt naturligtvis ta fram en så effektiv lösning som möjligt. Samtidigt måste man också se till att produkten får ett med tanke på marknaden rimligt pris, att råvarutillgången är säkrad och att miljömålen kopplade till produkten är realistiska. Innan man kan säga att produkten är färdig ska också dess funktion, korrosion samt stabilitet och lagringsbarhet testas. Många detaljer påverkar slutresultatet och hur utmanande eller lätt utvecklingen av en miljövänligare lösning är.

Med detta utgångsläge och som nybliven produktutvecklare på Kiilto fick jag ett ambitiöst projekt på mitt bord. Målet var att göra de skärvätskor som används i verkstadsindustrin mer miljö- och användarvänliga. Visst fungerade de tidigare produkterna, men de innehöll traditionell oljebaserad kemi som förhindrade att produkten släpptes i avloppet. Även konserveringsmedlet skulle bytas ut på grund av lagstiftning. Nu fanns en möjlighet att slå två flugor i en smäll och samtidigt gå över till biobaserade och biologiskt nedbrytbara smörjmedel.

Det gläder mig att jag med detta inlägg kan meddela att Kiilto snart kommer ut på marknaden med nya miljövänliga skärvätskor. I de nya skärvätskorna har vi uppnått höga miljömål utan att kompromissa med effekten. Samtidigt har också många andra egenskaper förbättrats: den rena produkten eller en vattenlösning av den kan släppas ut till avloppet eftersom den inte längre klassificeras som transportfarlig, produkten är stabilare och lättare att tvätta bort. Under sommaren publicerar vi på Kiiltos webbplats mer information om vår nya lösning för metallindustrin. Mitt eget arbete fortsätter med andra produkter för industrin där vi söker liknande förbättringar.