Akvapur SM 3000
Folielim

Akvapur SM 3000 är ett lim för folielimning av möbelluckor.

Specialfunktioner

  • Låg aktiveringstemperatur
  • God eftervärmebeständighet när man använder två komponenter                                          


Dokument

Användningsområde

Akvapur SM 3000 används för att limma fast PVC-folier på MDF-skivor eller andra träbaserade, frästa skivor med hjälp av membran eller djupdragningsteknik. Lämpligt även för tillverkning av stoppade möbler och kontorsstolar.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Akvapur SM 3000 15 kg T2391.015
Typ/bindemedel

PUD

pH

8,5

Blandningsförhållande

Akvapur SM 3000: 100 viktdelar
Härdare C: 0–5 viktdelar

Viskositet

2 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringstemperatur

Limfilmen kräver en aktiveringstemperatur på minst 55–60 °C. Limmet måste aktiveras inom 20 timmar efter limapplicering (foliebeläggning).

Beläggningsbar

I rumstemperatur 30–60 min.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

FOLIEBELÄGGNING Blanda Akvapur SM 3000 noggrant med Härdare C. Ytorna som ska limmas ska vara fria från damm, fett m.m. Applicera limmet på skivan i ett jämnt och täckande skikt med en tryckluftsdriven sprutpistol (Airmix®) eller en högtrycksluftpistol. Låt limmet torka tills det är transparent. Efter torktiden ska folien förvärmas och dras och/eller pressas på skivan med en djupdragnings- eller membranpress. Se folie- och maskintillverkarens anvisningar.

TILLVERKNING AV STOPPADE MÖBLER: Applicera limmet i ett jämnt och genomskinligt skikt på bägge ytorna som ska limmas med en tryckluftsdriven sprutpistol (Airmix®) eller en högtrycksluftpistol. Härdare används vanligen inte vid limning av stoppade möbler och kontorsstolar. Vid limning utan härdare kan limfogen aktiveras inom 7 dagar.

 

blandningsförhållande (viktdelar)blandningens brukstid (t) Limfogens eftervärmebeständighet PVC/MDF (°C)
100:0 ca 50 
100:1 90–100 
 100:295–110 
 100:5 95–110

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga