Kovete C
Härdare C

Härdare C används med Akvapur-limmen.

Specialfunktioner

  • Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet

Dokument

Användningsområde

Härdare C är en isocyanathärdare som används med Akvapur-limmen. Härdare C ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
10 l T1580.010
800 g/750 ml T1580.935
Densitet/Specifik vikt

1,15 kg/dm³

Blandningsförhållande

Akvapur-lim 100 viktdelar Härdare C 2–6 viktdelar

Bearbetningstid

Den färdigblandade massan med bas/härdare ska användas inom 6–8 timmar.

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

Blanda limmet och härdaren ordentligt. Den färdigblandade massan ska användas inom 6–8 timmar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller arbetsförhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga