Kovete K
Härdare

Härdare K används med lösningsmedelsbaserade kontaktlim och sulningslim.

Specialfunktioner

  • Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet

Dokument

Användningsområde

Härdare K är en mycket reaktiv isocyanathärdare som används med polyuretan- och polykloroprenlim. Ökar limfogens värme-, olje-, fett- och kemikaliebeständighet.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
50 kg/50 l T1970.050
Densitet/Specifik vikt

1,0 kg/dm³

Blandningsförhållande

3–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, +20 °C, 24 månader.

Bruksanvisning

Om produkten används med polyuretanlim (Novaflex) ska limningsytan aktiveras senast ca 6 timmar efter limappliceringen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Produkten innehåller lättflyktiga och mycket brandfarliga lösningsmedel. Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga