Kovete M
Härdare

Härdare M är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Dokument

Användningsområde

Härdare M används som härdare i två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim. Se produktbladet för att välja rätt härdare.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
1,2 kg/1 l T2400.001
Typ/bindemedel

MDI

Densitet/Specifik vikt

ca 1,20 kg/dm³

Färger

Brun

Blandningsförhållande

Se produktbladet för limmet.

Viskositet

210 mPas (Brookfield RVT, 25°C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Härdare M finns i produktbladet för Kestokol WR-limmen.

Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av Härdare M. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga