Kovete WR
Härdare

Härdare WR är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents isocyanatemulsionspolymerlim i serien Kestokol EPI-lim.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Dokument

Användningsområde

MDI- och isocyanatbaserad härdare som används med Kestokol WR05 och Kestokol WR11.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
1,2 kg/ 1 l T3676.001
165 kg/200 l T3676.200
Typ/bindemedel

MDI

Densitet/Specifik vikt

1,24 kg/dm³

Färger

Brun

Blandningsförhållande

Se produktbladet för WR-limmet.

Viskositet

300 mPas (Brookfield, RVT, 25 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 12 månader.

Bruksanvisning

Bruksanvisningen för Härdare WR finns i produktbladet för Kestokol WR-limmen.

Använd skyddskläder, skyddshandskar och skyddsglasögon vid hantering av Härdare WR. Små mängder av härdare och bas kan blandas ihop och lämnas till miljöstation när limmet härdat. Större mängder ska lämnas till miljöstation för farligt avfall.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga