Kiilto Pro KeraSafe Dual A + X
Lim för KeraSafe+ våtrumsfolie

Två-komponents, cementbaserat lim med lång pot-life, lämplig för montering av KeraSafe+ våtrumsfolie. KeraSafe Dual är även lämplig för försegling av folieskarvar och montering av KeraSafe Kragmanschetter och färdiga KeraSafe ytter- och innerhörn.

Specialfunktioner

  • Lång Pot-life ca 6 timmar efter blandning
  • Öppentid efter applicering ca 30 min
  • Plattsättning kan utföras tidigast 15 timmar efter montering av KeraSafe+ våtrumsfolie 

Dokument

Användningsområde

Kiilto KeraSafe Dual är ett två-komponents reaktivt cementlim med lång pot-life för montering och tätning av KeraSafe+ våtrumsfolie. Limmet appliceras med roller eller pensel.

Förpackningsstorlek EAN kod
*Kiilto Pro KeraSafe Dual A + X 2,7+1,8 kg 6411513798058
*Kiilto Pro KeraSafe Dual A + X 4,5+3 kg 6411513798157
Appliceringsmängd för lim

0,6-0,8 kg/m² beroende på underlagets absorbtionsförmåga

Appliceringstemperatur

+10ºC–+25°C

Bearbetningstid

Pot life ca 6 timmar

Beläggningsbar

Plattsättning kan utföras tidigast 15 timmar efter montering av KeraSafe+ våtrumsfolie

Blandningsförhållande

60 (vätska) 40 (pulver)

Densitet/Specifik vikt

1,3 kg/l

Fuktighet i underlaget

< 90% RF

Färger

Blåaktig

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, i minst1 år.

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (vätska) och cement (pulver)

Värmebeständighet, torr

-20ºC- +70°C

frostbeständighet

Vätskekomponent A ska förvaras frostfritt

Öppentid

ca 30 minuter
OBS! Primning förlänger öppentiden.

Bruksanvisning

Blandning:
Blanda noggrant i minst 2 minuter vätska och pulver (blandningsförhållande 60:40 viktdelar) tills en jämn massa bildats. Häll alltid i vätskan först därefter vispas pulvret ned. Pot-life på färdigblandad massa är ca 6 timmar (beroende på rådande arbetsförhållande). Blanda därför bara den mängd som kommer att användas under den tiden. Tillsätt ej mer vätska i en blandning som börjat härda.

Väggar:
Prima vid behov den torra väggen med Kiilto Keraprimer före montering av KeraSafe+. OBS! Primningen förlänger öppentiden för Kiilto KeraSafe Dual A + X. Applicera Kiilto KeraSafe Dual på underlaget som täcker ett område motsvarande en foliebredd inkl. skarvar och hörn. Montera KeraSafe+ våtrumsfolien på plats och se till att folien överlappar min. 5 cm över nästa våd och min. 5 cm ut på golvet. Tryck fast folien noggrant mot underlaget och pressa ut luftblåsor med en plastspackel så att folien får full vidhäftning mot underlaget. Använd Kiilto KeraSafe Dual för limning av överlapp.

Golv:
Vid behov, slipa och/eller spackla ojämna underlag med Kiilto golvavjämningsmassa. Vid behov och innan montering av KeraSafe+ våtrumsfolie kan golvet primas med Kiilto KeraPrimer eller Kiilto PrimerOne. Observera att detta förlänger öppentiden något på det applicerade limmet. Låt primern torka minst en timme före applicering av Kiilto KeraSafe Dual och montering av KeraSafe+ våtrumsfolie. Montera en självhäftande Kiilto Kerabrunnsmanschett över golvbrunnen. Applicera Kiilto KeraSafe Dual över golvet, utvik och över brunnsmanschetten. Rulla ut folievåden och pressa den på plats så att alla luftblåsor försvinner. Applicera Kiilto KeraSafe Dual runt rör och pressa fast lämplig KeraSafe Kragmanschett.
Limma prefabricerade ytter- och innerhörn på plats med KeraSafe Dual. Före plattsättning, skär ett hål i folien för golvbrunnen (ca 60 mm mindre i diameter än brunnen) Se vår monteringsanvisning för detaljerad information om tillvägagångssätt för respektive golvbrunnstyp. I det fall det finns ska alltid skärverktyg och monteringsmallar från respektive brunnstillverkare användas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. För rätt användning av produkten, läs produktbladet, arbetsinstruktioner och säkerhetsdatablad på www.kiilto.se

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om destruktion av produkt och förpackning finns på www.kiilto.se

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
ETA
LEED
Nyckelflagga
 Svanen märkning