Kestokol 560
PVAc-lim

Kestokol 560 är ett PVAc-trälim i fuktklass D2 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Limning av träfogar

Dokument

Användningsområde

Kestokol 560 är ett snabbt härdande PVAc-dispersionslim för träfogar. Utmärkt för hårda träslag såsom björk, bok och ek. Kestokol 560 kan användas i friktions-, varm- och högfrekvenspressar vid tillverkning av skivor, limning av hårda träslag samt för monterings- och laminatlimning. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol 560 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol 560 15 kg T1066.015
Kestokol 560 IBC cont T1066.994
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

13 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

4–6 min (åtgång 120–150 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Presstid

3–6 min (20 °C)

Lägsta filmbildningstemperatur

+3 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Den slutliga hållfastheten uppnås inom 7 dagar.

Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
EN 204 D2 vattenbeständighets klassificering
 Svanen märkning
Nyckelflagga