Kestokol 98
2-komponent epi-lim

Kestokol 98 är ett EVA-baserat lim för beläggning av träbaserade skivor.

Specialfunktioner

  • Snabb
  • Används tillsammans med Härdare D
  • Kan även användas som ett 1-komponentslim

Dokument

Användningsområde

Kestokol 98 + Härdare D är ett två-komponents isocyanat emulsionspolymerlim med god vatten- och värmebeständighet. Kestokol 98 kan användas som ett en-komponentslim vid mindre krävande appliceringar.

Kestokol 98 + Härdare D kan användas för beläggning av träskivor med folie lämplig för kontinuerliga presslinjer. På grund av sin hastighet är produkten även lämplig för kallpresslinjer.

pH

4,5

Färger

Vit, efter torkning transparent lyser i UV-ljus (100–390 nm).

Blandningsförhållande

100: 2-5% Härdare D

Viskositet

5000 mPas

Blandningsviskositet

5000–5500 mPas

blandningens färg

vit

Bearbetningstid

Blandningens brukstid på en 2-komponents blandning är max 120 min (20 °C).

Öppentid

Kort, mindre än 5 minuter

Bearbetningstid

Blandningens valstid är 60-90 min.

Appliceringsmängd för lim

60–150 g/m² beroende på applicering

Presstid

Presstiden vid foliebeläggning är kort. Vid användning av träpress är presstiden 1-10 minuter beroende på material, limmängd och presstemperatur.

Presstryck

0.1 - 0.5 N/mm² beroende på applicering

Lägsta filmbildningstemperatur

+10 °C

Fukthalt i trä

5–10 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, i 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Vid användning som ett 2-komponents lim: Tillsätt 2-3 viktdelar Härdare D till 100 viktdelar Kestokol 98 och blanda ordentligt. Om brukstiden överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i äldre blandning inom brukstiden. Vid användning som ett 1-komponentslim, är limmet färdigt för användning.

Applicera limmet i ett jämnt skikt. Ytan som ska fogas måste vara fri från damm, fett m.m. Limmet kan appliceras antingen på folien eller på skivan. När limmet har applicerats ska folien omedelbart pressas. Använd en vals eller nivåpress för att klämma ihop materialen. Eftersom det är viktigt att all luft pressas ut från fogen, rekommenderar vi användning av en valspress. Vid användning av nivåpress, måste ytan först valsas för att få ut all luft. Extra värme, max +40°C, kan användas för att förkorta härdningstiden.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga