Kestokol D 300 HV
EN 204/D3 -lim

Kestokol D 300 HV är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • 1-komponent
  • Lagringstid 12 månader 
  • Passar bra för foliebeläggning av träskivor

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 300 HV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim med en lite högre viskositet. Den är väl lämpad för limning av massivt trä, parkett, badrumsarmatur, laminat och speciellt för foliebeläggning av träbaserade skivor. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 300 HV användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
*Kestokol D 300 HV Schütz cont T2542.996
Kestokol D 300 HV 15 kg T2542.015
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Skjuvhållfasthet

Styrka 24 tim. +45 °C / 90 % relative fuktighet efter klimatstresscykel > 5 N/mm

Viskositet

9500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivträ)
60–100 g/m² (foliebeläggning)

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Presstryck

0,5 N/mm²

Lägsta filmbildningstemperatur

+10 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

 

Åtgång (g/m²)Öppentid (minuter) 
603
80 4
1206
15010

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges vid normalförhållande. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs produktens säkerhetsdatablad. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.