Kestokol D 300
EN 204/D3 -lim

Kestokol D300 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Foliebeläggning av träbaserade skivor

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 300 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för limning av massivträ, parkett, badrumsinredningar och laminat samt foliebeläggning av träbaserade skivor. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 300 användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte är utsatta för väder och vind.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 300 100 kg T3422.100
Kestokol D 300 15 kg T3422.015
Kestokol D 300 Schütz cont T3422.996
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

8 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m² (massivträ)
80–100 g/m² (foliebeläggning)

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 65 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

+3 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

 

 Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 80 4
 100 5
 120 6
 150 10

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.