Kestokol D 313/UV
EN 204/D3 -lim

Kestokol D313/UV är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D3 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 5 månader
  • Helt transparent och luktfri även på kärnvirke av furu
  • Innehåller en indikationssubstans som syns i UV-ljus 

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 313/UV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som ger en helt transparent och luktfri limfog på alla träslag och som lämpar sig väl för limning av massivträ, badrumsinredningar och laminat samt för fingerskarvning. Som ett lim i fuktklass D3 kan Kestokol D 313/UV användas inomhus i objekt som ofta utsätts för hög fuktighet, rinnande vatten eller kondensfukt samt utomhus i objekt som inte utsätts för väder och vind.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 313/UV 15 kg T2313.015
pH

5,0

Färger

Vit, efter torkning transparent lyser i UV-ljus (100–390 nm).

Viskositet

5 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

120–150 g/m²

Presstid

15 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 23 °C, 50 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

+4 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 5 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 23 °C, 50 % RF):

 

  Åtgång (g/m²) Öppentid (minuter)
 120 4
 150 7

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.