Kestokol D 4050/UV
EN 204/D4-lim

Kestokol D 4050 UV är ett EN 204 D4 klassificerat PVAC-lim för fingerskarvning av träbaserade fönster (ej konstruktion) och ytterdörrsproduktion.

Specialfunktioner

  • Lämplig för utomhusbruk när den är täckt med en ytbeläggning
  • En-komponent
  • Passar bra för högfrekvenspress
  • Hållbarhet 12 månader 

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 4050/UV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för högfrekvenslimning. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4050/UV användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 4050/UV 15 kg T3709.015
pH

3,0

Färger

Vit, efter torkning transparent lyser i UV-ljus (100–390 nm).

Viskositet

3 500 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Presstryck

0.5 N/mm²

Lägsta filmbildningstemperatur

+8 °C

Fukthalt i trä

6–15 %

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 7,9 N/mm

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 

  Åtgång (g/m²)  Öppentid (minuter)
 150 6
 180 6
 220 10
 250 14

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.