Kestokol D 4600
EN 204/D4-lim

Kestokol D 4600 är ett PVAc-lim i fuktklass D4 enligt EN 204 för fingerskarvning vid tillverkning av icke-bärande fönster och ytterdörrar.

Specialfunktioner

  • Utmärkta appliceringsegenskaper för fingerskarvning
  • Utomhus i skyddade objekt
  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader

Dokument

Användningsområde

Kestokol D 4600 är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för alla slags användningar inom snickeriindustrin. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4600 användas utomhus i objekt som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbehandling eller inomhus i objekt som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol D 4600 15 kg T3763.015
Kestokol D 4600 Schütz cont T3763.996
pH

2,7

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

2 400 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

Se bruksanvisningen.

Appliceringsmängd för lim

150–250 g/m²

Presstid

20 min (furu, träets fukthalt 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Lägsta filmbildningstemperatur

+6 °C

Fukthalt i trä

7–15 %

Värmebeständighet, torr

EN 14257 (Watt 91): 8,2 N/mm2

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Limfogen kan även missfärgas om den kommer i kontakt med järn.

Åtgången påverkar limmets öppentid enligt följande (furu, träets fukthalt 12 %, 20 °C, 50 % RF):

 

 Åtgång (g/m²)  Öppentid (minuter)
 150 9
 180 13
 220 19
 250 23

 

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.