Kestokol D 4700 UV
EN 204/D4-lim

Kestokol D 4700 UV är ett PVAc-lim i fuktklass D4 enligt EN 204 för yt- och fingerskarvning av icke-bärande fönster och ytterdörrsproduktion i trä.

Specialfunktioner

  • Lämplig för utomhusbruk när den är täckt med en ytbeläggning.
  • En-komponent
  • Utmärkt hållfasthet


Dokument

Användningsområde

Kestokol D 4700 UV är ett reaktivt PVAc-dispersionslim som lämpar sig väl för fingerfogning med hög böjhållfasthet. Som ett lim i fuktklass D4 kan Kestokol D 4700 UV användas utomhus för appliceringar som utsätts för väder och vind förutsatt att man använder lämplig ytbeläggning eller inomhus för appliceringar som ofta och långvarigt utsätts för rinnande vatten eller kondensfukt. Innehåller ett spårämne som är synligt under UV-ljus för att kontrollera limmets spridning.

pH

2,4

Färger

Vit, efter torkning transparent under UV-ljus (100-390 nm).

Viskositet

3000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

6 min (150 g/m²)

Presstid

15 min (furu, fukthalt i trä 12 %, temperatur 20 °C, 50 % RF)

Presstryck

0,5 N/mm²

Lägsta filmbildningstemperatur

+7 °C

Fukthalt i trä

7-15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 4 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Med vissa träslag kan limmets surhet orsaka missfärgning av limfogen. Om limfogen kommer i kontakt med järn kan den missfärgas.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även väsentligt av hur arbetet utförs. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.