Användningsområde

Härdare S är härdaren för Kestokol D4/S.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
5 kg T2123.958
Typ/bindemedel

Härdare för PVAc-baserat trälim

konsistens

Vätska

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Se produktbladet för Kestokol D4.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga