Kestokol K 33
PVAc-lim

Kestokol K33 är ett PVAc-baserat trälim i fuktklass D2 enligt EN 204.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Förvaringstid 12 månader
  • Laminatlim

Dokument

Användningsområde

Kestokol 33 är ett mångsidigt PVAc-dispersionslim för snickeriindustrin. Kestokol 33 används för snabba monterings-, laminat- och kantlimningar samt fanering. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol 33 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol K 33 100 kg T1055.100
Kestokol K 33 15 kg T1055.015
Densitet/Specifik vikt

1,1 kg/dm

pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

16 000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Öppentid

4–6 min

Appliceringsmängd för lim

120–160 g/m²

Presstid

3–5 min (20 °C)

Lägsta filmbildningstemperatur

+8 °C

Luftfuktighet

50–70 % RF rekommenderas

Fukthalt i trä

6–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela fogen utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. En högre temperatur förkortar den nödvändiga presstiden. Den slutliga hållfastheten uppnås inom 7 dagar.

Om limfogen kommer i kontakt med järn kan den missfärgas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
EN 204 D2 vattenbeständighets klassificering
 Svanen märkning
Nyckelflagga