Kestokol M 610
2-komponent epi-lim

Kestokol M 610 är ett 2-komponent isocyanat emulsions polymerlim för limning av trä.

Specialfunktioner

  • Lämplig för te.x parkettillverkning
  • Lång brukstid
  • Mycket snabb bindning
  • Lämplig för högfrekvenspressar  

Dokument

Användningsområde

Kestokol M 610 + Härdare M är ett isocyanat emulsions polymerlim med utmärkt klimatbeständighet. Limmet rekommenderas för parkettlimningsappliceringar, särskilt med värme eller högfrekvenspress.

Densitet/Specifik vikt

ca 1,1

pH

7,0–8,0

Blandningsförhållande

100: 15

Viskositet

3000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Blandningsviskositet

7000 mPas (Brookfield RVT +20 °C)

Bearbetningstid

Brukstiden på färdigblandat lim är högst 60 min (+20 °C).

Öppentid

6 min (förbrukning 150 g/m²)

Appliceringsmängd för lim

150–200 g/m²

Presstid

Från 10 min. vid rumstemperatur (20 °C, 150 g/m²). Betydligt kortare användning vid värme eller HF press.

Presstryck

0.3 - 1.0 N/mm²

Lägsta filmbildningstemperatur

+10 °C

Fukthalt i trä

5–15 %

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C under 6 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Tillsätt 15 viktdelar Härdare M till 100 viktdelar Kestokol M 610-lim och blanda ordentligt. Om brukstiden överskrids börjar blandningen att skumma. Ny blandning kan tillsättas i äldre blandning inom brukstiden.

Kontrollera inpassningen av fogarna. Applicera limmet jämnt på en sida. Montera och pressa ihop delarna så att hela bindning utsätts för ett jämnt tryck. Fogen kan pressas i kall-, varm- eller högfrekvenspress. I varm- eller högfrekvenspress förkortas presstiden avsevärt. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Delarna kan behöva vila en stund före ytterligare bearbetning för att nå den nödvändiga fogstyrkan. Limningen uppnår sin slutliga hållfasthet och vattenbeständighet inom 7 dagar.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.