Kestokol PT-20
Borrtapplim

Kestokol PT-20 är ett PVAc-baserat trälim för tappmaskiner.

Specialfunktioner

  • En-komponentslim
  • Medelhög viskositet
  • Förvaringstid 12 månader

Dokument

Användningsområde

Kestokol PT-20 är ett PVAc-dispersionslim med medelhög viskositet för tappmaskiner i snickeriindustrin. Limmet är även lämpligt för limning av hårda träslag. Som ett lim i fuktklass D2 kan Kestokol PT-20 användas inomhus för limning av fogar som endast kortvarigt kommer i kontakt med vatten eller fukt.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestokol PT-20 15 kg T1068.015
pH

5,5–7,0

Färger

Vit, efter torkning transparent

Viskositet

10 000 mPas (Brookfield RVT, 5/20, 25 °C)

Arbetsförhållanden

Presstryck: över 16 bar

Lägsta filmbildningstemperatur

+7 °C

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 12 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Bruksanvisning

Om möjligt ska hela förpackningsinnehållet tömmas i tryckkärlet på en gång. Stäng en halvtom förpackning noggrant för att undvika skinnbildning. Vid arbetspauser, rengör munstyckshuvudet för att undvika att torkade limrester riktar limstrålen fel så att limningen blir ofullständig.

Om limmet kommer i kontakt med järn eller rost, kan missfärgning uppstå på grund av garvsyran i träet.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
EN 204 D2 vattenbeständighets klassificering
Nyckelflagga