Kestopur 200/S är en lösningsmedelsfri isocyanathärdare för två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur.

Specialfunktioner

  • Se limmets produktblad för att välja rätt härdare

Dokument

Användningsområde

Kestopur 200/S används som härdare i två-komponents polyuretanlim i serien Kestopur. Se produktbladet för att välja rätt härdare.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
2,2 kg/3 l T2134.943
24 kg/20 l T2134.020
250 kg/200 l T2134.200
4,8 kg/5 l T2134.962
700 g/750 ml T2134.935
Kestopur 200/S kovete Schütz cont T2134.996
Densitet/Specifik vikt

ca 1.23±0.03 kg/dm³

Färger

brun

Blandningsförhållande

Se limmets produktblad.

Viskositet

180–240 mPas (Brookfield RVT 2/20, 20 °C)

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 12 månader.

Bruksanvisning

Tillsätt Kestopur 200/S Härdare i Kestopur-basen och blanda noggrant. Följ det givna blandningsförhållandet noggrant. För lite eller för mycket härdare kommer att resultera i en ofullständig härdning och oftast i en alltför mjuk slutprodukt. Undvik kontakt med fukt. Detta kan orsaka gasbildning och öka viskositeten. Se till att det finns en god ventilation och använd lämplig skyddsutrustning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
Nyckelflagga