Kestopur G 10
1-komponents polyuretanlim

Kestopur G 10 är ett en-komponents polyuretanlim för tillverkning av konstruerade träprodukter. Produkten uppfyller kraven enligt EN 15425 och är godkänd för tillverkning av CE-märkt limträ enligt EN 14080.

Specialfunktioner

  • Kort presstid
  • Lång öppentid
  • Innehåller inga fibrer
  • Optimala skumning

Dokument

Användningsområde

Kestopur G 10 är ett fukthärdande en-komponents polyuretanlim för limning av trä. Limmet har testats vid MPA Stuttgart, ett oberoende testlaboratorium, och uppfyller kraven enligt prEN 15425:2015 I 70 GP 0,3 (limtyp I) för gran, tall och ädelgran. Limmet innehåller inga fibrer, lösningsmedel eller formaldehyd. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Det tekniska databladet har skrivits i samarbete med MPA Universität Stuttgart.

Användningsområde:
EN 14080:2013 CE-märkt limträ
EN 16351:2015 Tillverkning av korslaminerat trä
EN 15497:2014 Massiva fingerskarvade träprodukter
Tillverkning av konstruerade träprodukter
Limning av laminerade limträbalkar

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kestopur G 10 220kg/200 l T3961.200
Typ/bindemedel

Polyuretan

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/dm³

Färger

Ljus, efter torkning vit

Viskositet

15 000 mPas (Brookfield, RVT 20 °C)

Öppentid

max. 10 min.
(appliceringsmängd 180 g/m², träets fukthalt 15 %, temperatur 20 °C, RF 50 %)

Klassificeringar och certifikat

EN 15425 I 70 GP 0,3 w
AUS/NZ 4364:2010 typ I

Appliceringsmängd för lim

140–180 g/m² fingerskarvning
160–200 g/m² lamellimning

Presstid

Minsta presstid 20 min.
(Räcker till ≤ 200 g/m², gran, träets fukthalt 12 %, pressning och härdning 20 °C/65 % RF med regelbundna kontroller, max. fogtjocklek 0,1 mm)

Arbetsförhållanden

Temperatur i hallen minst 18 °C.
Relativ fuktighet: Under limning 40–75 % och efter pressning ≥ 30 % (enligt EN 14080, EN 16351)

Appliceringstemperatur

Lägsta arbetstemperatur 18 °C

Luftfuktighet

Under limning 40–75 % och efter pressning ≥ 30 % (enligt EN 14080, EN 16351)

Fukthalt i trä

9–18 %

Förvaring

Kan förvaras på torrt och svalt ställe (+10–20 °C). Vid förvaring i oöppnad originalförpackning i +20 °C är hållbarhetstiden 9 månader.

Bruksanvisning

När tillverkning sker i enlighet med någon av de ovan nämnda harmoniserade EN-standarderna, ska samtliga parametrar ha värden enligt produkttillverkningsstandarderna.

Ytorna som ska fogas ska vara rena och dammfria. Kan appliceras både med munstycke och med limspridningsmaskin. Applicera limmet en- eller dubbelsidigt i ett jämnt lager.

Använd skyddshandskar när du hanterar Kestopur G 10. Använd andningsskydd om limmet sprutappliceras och arbetet utförs i temperaturer över +40 °C.

Öppen- och presstiderna är i hög grad beroende av rådande förhållanden vid limning, t.ex. trä- och luftfuktighet samt luft- och trätemperatur, fogens tjocklek, träets absorberingsförmåga och mängden lim som appliceras, och därför ska våra angivna värden endast ses som vägledande. För att fastställa nödvändig presstid och säkerställa limfogens hållbarhet, ska provlimning utföras före användning i fullskalig produktion.

Limmet ska fortfarande vara klibbigt när ytorna pressas ihop och efter sammanpressningen ska utträngande lim från fogen observeras. Maximal tillåten fogtjocklek är 0,3 mm. Presstiden är 4 timmar då en tunn fog inte garanteras.

Ta bort färska limfläckar med en torr trasa och rengör ytorna med aceton eller Kiilto Cleaner 307. Härdat lim kan endast tas bort mekaniskt.

Ytterligare information

Våra anvisningar är baserade på omfattande undersökningar och erfarenhet och enligt internationell praxis kan vi endast hållas ansvariga för en jämn produktkvalitet. Med tanke på den stora mängd av olika material och förhållandena i vilka våra produkter används kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet eller för eventuella skador till följd av användningen av produkten. Innan produkten används, särskilt då man använder nya material, produktionsmaskiner eller -arbetsmetoder, måste användaren testa produkten för att försäkra sig om att produkten är lämplig för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med ohärdad produkt. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.