Användningsområde

Kestorit 390 är ett pulverformigt ureaformaldehydlim för varm- och högfrekvenslimning, t.ex. fanering och formpressning.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
25 kg säck T3207.025
Typ/bindemedel

ureaformaldehydhartspulver

Densitet/Specifik vikt

ca 0,55 kg/dm³

pH

Ca 6

Blandningsförhållande

150–180 viktdelar Kestorit 390 pulver, 100 viktdelar vatten.
Pot-life för blandningen 3–4 timmar (+20 °C)

blandningens färg

Lätt

Öppentid

15–20 min

Appliceringsmängd för lim

100–150 g/m²

Presstid

90 °C 4 min, 100 °C 3 min, 110 °C 2 min

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 6 månader.

Bruksanvisning

Tillsätt limpulvret i vatten under kontinuerlig omrörning. Låt blandningen dra 5–15 minuter och rör om igen. Ju högre temperatur, desto kortare är limmets arbetstid. Vi rekommenderar att limmet appliceras med valsmaskin. Vid manuell applicering med roller ska limmet appliceras i ett jämnt lager över hela ytan. Skivorna behöver inte svalna efter pressning, utan efterföljande arbetsmoment kan utföras direkt.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i villkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat Arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.