Bruk /

Kiilto 60
Snabbt golvbruk

Cementbaserat, snabbhärdande och
torkande golvbruk för gjutning, ifyllning
och fallbyggnation inomhus.
Ca 11 liter färdig massa/säck. Lågalkaliskt,

Specialfunktioner

  • för gjutning, ifyllnad, fallbyggnation, värmegolv
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar efter 16 timmar
  • åtgång 1,9 kg/m²/mm
  • ca 11 l färdig massa / säck

Dokument

Användningsområde

Specialcementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 10–200 mm inomhus. En yta som glättats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före beläggning av ytskikt rekommenderar vi Kiilto avjämningsmassor. Betongunderlaget måste uppfylla nationella standarder.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant. Vidhäftningen mellan betonggolvet och Kiilto 60 säkerställs genom att borsta en häftbrygga på golvet innan applicering av golvbruk. Häftbryggan består av en blandning av Kiilto 60 (20 kg), Kiilto Fixbinder (1 liter) och vatten (1,5 liter). Kiilto 60 gnids in den färska häftbryggan. Vid behov kan Kiilto Armeringsnät eller Kiilto Armeringsmatta användas.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag och olika byggnadsskivor:
Gjutningen skiljs från undergolvet med t.ex. Geotextil eller byggnadsplast. Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska kablar/rör fixeras i betongarmeringen.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512022208
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-20°C, minimum +10°C

Bearbetningstid

ca 30 minuter

Beläggningsbar

ca 16 timmar

Blandningsförhållande

1,6–1,8 l vatten / 20 kg säck

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F4 (> 4 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95% RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 12 månader

Gångbar

ca 2 timmar

Klassificeringar och certifikat

CT-C20-F4 ( EN13813), M1

Krympning

< 0,9 ‰ ( 23ºC, 50% RF)

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Skikttjocklek

10–200 mm

Tryckhållfasthet

C20 (> 20 MPa), EN 13813

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 1 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² torr, fast massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter golvbruk/säck).

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto 60-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 5 minuter). Applicera Kiilto 60 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan glättas med en stålspackel. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruken med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas förrän 2 veckor från gjutningen bör det behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen.

Tätskikt/ytbeläggning kan installeras från 16 timmar efter applicering av golvbruket, Keramix tätskikt efter endast 4 timmar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hela konstruktionen beaktas.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar beaktas. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler).

OBS! Överskrider man rekommenderade mängd vatten kommer torkningsprocessen fördröjas och hållfastheten blir sämre. Detta kan orsaka sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.