Bruk /

Kiilto 70
Golvbruk

Cementbaserat, golvbruk med hög
hållfasthet för gjutning och ifyllning av
golv och fallbyggnation inom- och utomhus.
Enkel att applicera.
Ca 11 liter färdig massa/säck.
Lågalkaliskt.

Specialfunktioner

  • för gjutning, ifyllning, fallbyggnation, värmegolv 
  • lämpligt även för utomhusbruk
  • gångbar ca 2 timmar
  • beläggningsbar 1–3 dygn/50 mm, 5 dygn/ 100 mm
  • åtgång 1,9 kg/m²
  • ca 11 liter färdig massa / säck

Dokument

Användningsområde

Special cementbaserat, snabbhärdande och -torkande golvbruk för gjutning, ifyllnad och fallbyggnation i skikt på 5–100 mm inomhus. Lämpligt för inom- och utomhusbruk. En yta som putsats noggrant kan behandlas med tätskikt. För efterbearbetning av golvytan före golvbeläggning rekommenderar vi Kiilto golvavjämningsmassor vid behov. Betongunderlaget måste uppfylla de nationella standarden.

1. Fasta konstruktioner/betongunderlag eller byggnadsskivor: Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar och dammsug golvet noggrant.
Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (10-20% primer/80-90% vatten) före applicering av Kiilto 70. Till byggnadsskivor används outspädd Kiilto Start Primer. Vid utomhusappliceringar och vid ej absorberande underlag primas underlaget med Kiilto Fix Primer eller gör en häftbrygga med t.ex. Kiilto Flexfix, cementbaserad fästmassa med en tandad spackel. I markkonstruktioner måste tillskjutande markfukt förhindras.
Vid gjutningar i fasta konstruktioner rekommenderar vi att du använder den maximala mängden vatten (2,8 l/20 kg) för ordentlig vidhäftning mellan golvbruket och underlaget.
Golvvärme kan installeras direkt på den primade ytan (Kiilto Start Primer) av betong eller gipsskiva. Värmerör/kablar fixeras i undergolvet med t.ex. smältlim eller monteringsklämmor. Om du använder värmematta av glasfiber t.ex. vid renovering, använd mer flytande Kiilto Floor Heat DF för golvvärme.

2. Flytande konstruktioner/svaga betongunderlag:
Gjutningen avskiljs från väggar och genomföringar med separerande kantband/elastisk fogmassa. Tjockleken på gjutningen ska vara minst 50 mm tjock armerad konstruktion (t.ex. # 150 Ø 5). Vid golvvärme ska värmekablar/-rör fixeras i betongarmeringen.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512327204
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–20 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

ca 30 min

Beläggningsbar

1–3 dygn/50 mm; 5 dygn/100 mm

Blandningsförhållande

2,5–2,8 l vatten/20 kg säck

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Gångbar

ca 2 timmar

Klassificeringar och certifikat

CT-C35-F7 (EN13813), M1

Krympning

Krympning < 0,3 ‰ ( 23 °C, 50 % RF )

Max. kornstorlek

ca 3 mm

Skikttjocklek

5–100 mm

Typ/bindemedel

Harts-cement-kvartssandsbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 1,0 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² färdig massa väger ca 1,9 kg (ca 11 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Strö långsamt ner Kiilto 70-pulvret i kallt (+10–20 °C), rent vatten och blanda med en maskinvisp tills en slät och jämn massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör om innan applicering. Blandning kan även ske med en betongblandare (blandningstid ca 3–5 minuter). Applicera Kiilto 70 i ett jämnt skikt med en rätskiva eller en bred stålspackel. Ytan kan glättas nästan omedelbart efter appliceringen. Gjutningen måste vara torr före avjämning med golvspackel. Påskynda inte torkningen av golvbruket med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa luftfuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den spacklade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar från avjämningen måste ytan behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter gjutningen.

Tätskikt/ ytbeläggning kan installeras 1–3 dagar efter applicering av golvbruket om skiktet är tunnare än 50 mm. Om skiktet är 100 mm kan det beläggas efter 5 dagar vid optimalt torkförhållanden (20 °C, 50 % RF). Golvbruket uppnår snabbt god ytstyrka och binder kemikaliskt den vattenmängd som anges i anvisningarna. Hög fukthalt i underlaget och dåliga torkförhållanden kommer att fördröja härdningsprocessen. Med tanke på golvbeläggning och underlagets fukthalt ska RYL-bestämmelserna och ytbeläggningstillverkarens anvisningar följas. Vid bedömning av underlagets beläggningsbarhet ska hänsyn tas till hela konstruktionen.

Vid större ytor ska behovet av rörelsefogar tas hänsyn till. Rekommenderas inte för golv som ska målas. Rekommenderas inte för underlag där parkett ska limmas. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska golvbruket appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). OBS! Användning av för mycket vatten än vad vi anger kommer att fördröja torkningsprocessen och försvaga betongen. Det kan också orsaka separation och sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.