Kiilto B 600 hardener
Härdare

Kiilto B 600 härdare används tillsammans med Kiilto 2-komponents lim- och tätningsmassor.

Dokument

Användningsområde

Används tillsammans med 2-komponents lim- och tätningsmassor. Innehåller inte isocyanater, PVC, tennkatalysatorer eller lösningsmedel.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
25 kg/20 l grå T2457.020
Typ/bindemedel

Vattengel

Densitet/Specifik vikt

1,45 kg/dm³

Färger

grå

Blandningsförhållande

Se produktbladet för limmet.

Viskositet

ca 60.000 mPas (Brookfield RVT, +20 °C)

Appliceringstemperatur

+1-40 °C

Förpackningsstorlekar

20 l fat

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Härdaren blandas med 2-komponents lim- och tätningsmassa i rätt blandningsförhållande med lämplig utrustning.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga