Kiilto Cleaner 300

Rengöringsmedel för appliceringsverktyg och munstycken för två-komponentslim.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Cleaner 300 är ett hydrofilt rengöringsmedel med halvsnabb-långsam avdunstningshastighet. Fördelarna med Kiilto Cleaner 300 är dess effektivitet, låga toxicitet och höga kokpunkt. Det kan användas för rengöring av munstycken och blandare i appliceringsutrustning för två-komponents polyuretanlim. Det lämpar sig även för borttagning av färska limfläckar och stänk.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Cleaner 300 195 kg/200 l T5473.200
Kiilto Cleaner 300 20 kg/20 l T5473.020
Typ/bindemedel

Lösningsmedel

konsistens

Genomskinlig, vätska med låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

ca 0,95 kg/dm³

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader. Får inte förvaras i en glasfibercontainer.

Bruksanvisning

Kiilto Cleaner 300 används som det är, outspätt. För borttagning av ingrodd smuts, låt rengöringsmedlet verka längre på ytan. Delarna som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 300. Observera att när Kiilto Cleaner 300 används för rengöring av blandare för två-komponents polyuretanlim, måste containern vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Andra material kan svälla eller bli sköra med tiden.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga