Kiilto Cleaner 302

Rengöringsmedel för appliceringsutrustning och munstycken för två-komponentslim.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Cleaner 302är en ny typ av rengöringsmedel som är säkrare för användaren och miljön än traditionella lättflyktiga och lättantändliga lösningsmedel såsom aceton, toluen, metylenklorid och glykoleter. Lösligheten i de flesta organiska lösningsmedlen är mycket hög, men låg i vatten. Fördelarna med Kiilto Cleaner 302är dess effektivitet, låga toxicitet, låga avdunstning, höga kokpunkt och svaga lukt. Kiilto Cleaner 302kan användas för rengöring av munstycken och blandare i maskiner för två-komponents polyuretanlim. Produkten lämpar sig även för borttagning av färska limfläckar och stänk.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Cleaner 302 20 kg/20 l T2590.020
Kiilto Cleaner 302 200 kg/200 l T2590.200
konsistens

Vätska med låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

ca 1,1 kg/dm³

Färger

Transparent

Förvaring

I oöppnad förpackning, +10–25 °C, 18 månader.

Bruksanvisning

Kiilto Cleaner 302används som det är, outspätt. Låt vid behov rengöringsmedlet verka längre på ytan. Verktygen som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 302. OBS! Vid användning av Kiilto Cleaner 302för rengöring av blandningsutrustning för två-komponents polyuretanlim, måste packningsmaterialet som kommer i kontakt med rengöringsmedlet vara av EPDM-gummi eller polytetrafluoretylen (t.ex. Teflon®). Andra material kan svälla eller bli sköra med tiden.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Även arbetsmetoderna påverkar resultatet avsevärt. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv testa produktens lämplighet för avsedd applicering.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga