Användningsområde

Kiilto Cleaner 305 är en hydrofil rengörare med halv-snabb avdunstning. Kiilto Cleaner 305's specialfunktion är, effektivitet, avsaknad av lukt och hög kokpunkt. Kiilto Cleaner 305 används för rengöring av SMP baserade färska limfläckar och verktyg, särskilt när ett luktfritt lösningsmedel önskas.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Cleaner 305 800 g/1 l T5424.935
Typ/bindemedel

kolvätelösningsmedel

konsistens

vätska med låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

0,835 kg/dm³

Färger

Transparent

frostbeständighet

Fryser inte

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 24 månader.

Bruksanvisning

Kiilto Cleaner 305 används som det är, outspädd. För borttagning av ingrodd smuts, låt rengöringsmedlet verka längre på ytan. Delarna som ska rengöras kan även sänkas ned i Kiilto Cleaner 305. Före användning, försäkra dig om att materialet tål lösningsmedel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och arbetsmetoder kommer att påverka produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.