Kiilto F
Silylmodifierad lim- och tätningsmassa

Kiilto F är en 1-komponents, silylmodifierad lim- och tätningsmassa för limning och tätning av metall, glasfiber och olika slags plaster inom båt- och transportindustrin.

Specialfunktioner

  • Stark fog
  • Sidospeglar på fordon
  • Innehåller inte isocyanater eller lösningsmedel
  • God kemikaliebeständighet
  • God väder- och UV-ljusbeständighet
  • Övermålningsbar

Dokument

Användningsområde

Idealiskt för limning och tätning av glasfiber och metaller i konstruktionslimningar när snabb härdning och hög hållfasthet krävs. Lämpar sig även för limning av till exempel sidofönster i fordonstillverkning. Uppfyller kraven enligt emissionsklass M1 för byggnadsmaterial. Elastisk, men ändå mekaniskt stark fog. Hög viskositet, snabbhärdande. Nästan luktfri. Nästan krympfri. Övermålningsbar med vattenbaserad latex och lösningsmedelsbaserade färger.

Förpackningsstorlek Färg Artikelnummer
600 ml svart T2448.933
Typ/bindemedel

Silylmodifierad polymer

Densitet/Specifik vikt

ca 1,45 kg/dm³

Färger

svart

Skjuvhållfasthet

– SS/SS 4,2 N/mm²

Draghållfasthet

3,5 N/mm² (DIN53504)

Brottöjning

250 % (DIN53504)

Hårdhet

Shore A 55

Viskositet

ca 12 milj. mPas (Brookfield H-Path T-F/0,5 +20 °C)

Öppentid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

skinnbildningstid

ca 10 min (23°C, 50 % RF)

genomhärdning

3 mm/dygn, ca 10 mm/7 dygn (23 °C/50 % RF)

klibbtid

ca 45 min (23°C, 50 % RF)

Appliceringstemperatur

+1–40°C

Förpackningsstorlekar

600 ml korv

Värmebeständighet, torr

-40–+90°C konstant,
+180 °C/60 min

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 12 månader.

Bruksanvisning

Materialen som limmas ihop måste vara torra och fria från damm, olja och fett. Vid limning av stora ytor eller ytor i mycket torra förhållanden rekommenderar vi lätt sprayning med vatten (ca 5–10 g/m²). Vi rekommenderar att ytorna rengörs med Kiilto Cleaner 303 och primas med Kiiltoflex Metallprimer. Ohärdat lim kan tas bort med xylen eller aceton, härdat lim kan endast ta bort mekaniskt.
Limning av glas: Kontrollera att glaset har en svart keramisk beläggning på de ytor där limmet ska appliceras. Avlägsna fett och olja med Kiilto Cleaner 303 från de ytor som ska limmas. Prima båda ytorna med Kiilto Metallprimer och låt torka minst 10–15 minuter. Applicera Kiilto F på den svarta keramiska beläggningen och pressa fast glaset noggrant mot kaross eller skrov inom limmets öppettid. Använd lämpliga distanser för att få en 3–5 mm fog.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte ta något ansvar för felaktig användning av produkten eller förhållanden på arbetsplatsen som är utanför vår kontroll. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten ska testa produktens lämplighet för den avsedda tillämpningen.

Miljö och säkerhet

Använd skyddshandskar för att undvika onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
LEED
Nyckelflagga