Kiilto Fine
Fint målerispackel

Mycket fingraderat, vitt, färdigblandat finspackel för väggar och tak i torra
utrymmen inomhus. God vidhäftning
även på målade ytor. Max. 2 mm.
Vattenlösligt

Specialfunktioner

  • för fyllning och spackling av sprickor och små hål i väggar och tak
  • maximal skikttjocklek upp till 2 mm
  • kan slipas 2–3 timmar efter applicering, slutlig torktid 2–3 timmar/mm
  • kan övermålas eller tapetseras
  • god vidhäftning även på målade ytor

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fine är ett ljust, vattenbaserat, färdigblandat, fingraderat spackel för väggar och tak före målning och tapetsering i torra utrymmen inomhus. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009. Kiilto Fine är lämpligt att användas för finspackling av t.ex. gipsskivor, putsade och spacklade ytor.

Förpackningsstorlek EAN kod
400 ml 6411512010502
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10°C

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l

Färger

Vitaktig

Förpackningsstorlekar

400 ml plasttub

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL03 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Skikttjocklek

2 mm

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Fine är ett färdigblandat spackel. Applicera med en stålspackel. Lättslipat efter torkning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED