Kiilto Fireproof 10
Oorganiskt lim

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fireproof 10 är ett oorganiskt, helt obrännbart lim. Produkten uppfyller kraven i IMO FTPC Del 1 (IMO Resolution MSC.61 (67) brandklassificering, och det är också MED-certifierat. Produkten uppvisar god vidhäftning utan primer till glasull, mineralull och galvaniserat stål. Kiilto Fireproof 10 kan användas tillsammans med Kiilto FP Härdare. Härdaren accelererar limfogen genom härdning. För mer information, se produktbladet för Kiilto FP Härdare. Kiilto Fireproof 10 kan användas vid tillverkning av brandskyddade konstruktioner som branddörrar och andra icke brännbara konstruktioner t.ex. inom varvs- och snickeriindustrin.

Förpackningsstorlek Artikelnummer
Kiilto Fireproof 10 22 kg / 15 l T3101.015
Kiilto Fireproof 10 300 kg/200 l T3101.200
Typ/bindemedel

Oorganiskt, ej brännbart lim

konsistens

Pasta med medelhög viskositet

Densitet/Specifik vikt

1,52 kg/dm³ / 20 °C

pH

Ca 11,3

Färger

Ljusgrå

Viskositet

100 000 mPas (Brookfield RVT 7/20, 20 °C)

skinnbildningstid

1–3 min

Appliceringsmängd för lim

0.5–5 kg/m²

Presstid

4-24 timme (+20 °C)

Förvaring

Oöppnad förpackning, +10–25 °C i 6 månader.

Bruksanvisning

Metallytor (t.ex. rostfritt stål) som ska sammanfogas kan slipas, vid behov, vilket tar bort oxider. Fett och andra föroreningar tas bort med ett lämpligt lösningsmedel. Ta bort dammet från isoleringsytan med hjälp av en dammsugare. Applicera limmet med t.ex. en tandad spackel på en av ytorna som ska sammanfogas. Använd våtlimningsmetoden: delarna som ska sammanfogas pressas omedelbart ihop efter limappliceringen. Vi rekommenderar en preliminär test för att säkerställa korrekt härdning av limmet.

Ytterligare information

Informationen som anges på det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.