Kiilto Fireproof N3
Flamskyddsmedel

Brandskyddande tillsatsmedel för polyester och cellulosabaserat fibermaterial.

Dokument

Typ/bindemedel

Vattenhaltig dispersion av fosfor- och kväveföreningar

Densitet/Specifik vikt

1,15 ± 0,2

pH

8,5 +/- 0,5

Färger

Vit, viskös vätska

Viskositet

1200 mPas ± 100 mPas (Brookfield, +20 °C)

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren av produkten måste testa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga