Kiilto Fireproof P2
Flamskyddsmedel för papper och kartong

Kiilto Fireproof P2 är ett flamskyddsmedel för papper och kartong. Brandklass E (i enlighet med SFS-EN ISO 11925-2) kan uppnås på wellpapp med en appliceringsmängd på 10g/m² .

Specialfunktioner

  • Påverkar inte egenskaperna på papper och kartong
  • Miljövänligt
  • Luktfri slutprodukt
  • Slutprodukten är återvinningsbar
.

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fireproof P2 är ett flamskyddsmedel för papper och wellpapp, lämpligt för både spray- och valsapplicering (flexografisk press, gravyrtryck). Noterbart är att produktens brandsäkerhet förbättras även vid en appliceringshastighet av 10% per slutproduktens vikt. Torrhalt 27%.

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för papper och wellpapp.

konsistens

Vätska med låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

1.15–1.20g/m²

pH

13

Färger

ljusgrå

Viskositet

Din 4: 19 sek

frostbeständighet

Skyddas mot frost.

Förvaring

6 månader

Bruksanvisning

Produkten används som den är. Produkten används som tryckfärg. Använd vatten för rengöring av maskindelar och vid behov, för utspädning av Fireproof P2.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste säkerställa att produkten är lämplig för det avsedda ändamålet.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga