Kiilto Fireproof P3

Kiilto Fireproof P3 flamskyddsmedel är utformat för papper. Även en mindre mängd av Fireproof P3 möjliggör en brandklassificering enligt SFS-EN ISO 11925-2.

Specialfunktioner

  • För 150 g/m² och tunnare papper
  • Påverkar inte andra egenskaper på papper
  • Miljövänlig
  • Slutprodukten har ingen lukt
  • Slutprodukten är återvinningsbar
  • Halogenfri

Dokument

Användningsområde

Kiilto Fireproof P3 flamskyddsmedel är utformat för papper och olika typer av kartong. Kan appliceras på papper eller kartong genom sprayning eller doppning.

Typ/bindemedel

Flamskyddsmedel för papper och kartong

konsistens

Färglös, låg viskositet

Densitet/Specifik vikt

1.21

pH

8,6

Viskositet

DIN 4: 11 sek

Bruksanvisning

Produkten är utformad för att användas som den är, utan förtunning. Maskiner och verktyg kan rengöras med vatten.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Användaren måste själv säkerställa produktens lämplighet för den avsedda appliceringen.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga