Primer /

Kiilto Pro Fixbinder
Tillsatsmedel för cementbaserade fästmassor

Tillsatsmedel för cementbaserad fästmassa för att öka flexibiliteten och vidhäftningen.
Passar även som tillsatsmedel för Kiilto 60 och Kiilto 60 Plus då du ska göra en häftbrygga och plattsätta färsk betong (min. 1 månad).

Specialfunktioner

  • tillsatsmedel för fästmassor

Dokument

Användningsområde

Tillsatsmedel för cementbaserad fästmassa för att öka flexibiliteten och vidhäftningen både inomhus och utomhus. Kan användas för:

1. Förbättring av fästmassans egenskaper då plattsättning utförs på relativt färsk betong (min. 1 månad, fuktighet, undergolv max. 95 % RF). Under plattsättning måste hänsyn tas till spänningar orsakade av krympning i betongen och därför måste tillräckligt många rörelsefogar planeras.

2. Montering av glasmosaik. Glasmosaikens små storlekar samt den släta och täta baksidan gör att den är svårmonterad. Därför kräver monteringen av glasmosaik expertis och försiktighet. Kiilto Fixbinder ökar vidhäftningsförmågan och fuktbeständigheten i den cementbaserade fästmassan.

3. Förstärkning av spånskivegolv genom att limma en gipsskiva på den med cementbaserad fästmassa förstärkt med Kiilto Fixbinder. Till exempel en 13 mm tjock gipsskiva limmad på 22 mm spontad golvspånskiva med regelavstånd CC 600 motsvarar samma böjstyvhet som 22 mm spontad golvspånskiva med regelavstånd CC 300.

4. Kiilto Fixbinder ökar vidhäftningsförmågan, fuktbeständigheten och elasticiteten i cementbaserade fästmassor. Alkalisk betong minskar inte tillsatsmedlets funktion. Rekommenderas ej med andra cementbaserade produkter, t.ex. golvspackel eller fogmassa.

Förpackningsstorlek EAN kod
5 l 6411512074054
Densitet/Specifik vikt

1

Förvaring

Oöppnad i torrt utrymme 1 år.

Typ/bindemedel

Polymerdispersion

frostbeständighet

Fryser

Bruksanvisning

Fixbinder och vatten blandas med den cementbundna fästmassan enligt tabellen nedan. Rekommenderade vattenmängder för justering av materialets konsistens är riktgivande värden. Användning av tillsatsmedlet gör att massan hårdnar och torkar lite långsammare. Vid plattsättning med Kiilto Flexfix, Kiilto Superfix DF, Kiilto Lightfix och Kiilto Floorfix DF utan tillsatsmedel, bör du vänta i ytterligare 24 timmar innan lätt belastning och fogning. Vid användning av Kiilto Kerapid DF och Kiilto Floorfix DF Rapid är fördröjningseffekten ca 5 timmar. Rådande omständigheter som rummets, underlagets och tillsatsmedlets temperatur, underlagets kvalitet och fuktighet inverkar kraftigt på härdnings- och torktiden. Våra rekommendationer kan därför endast betraktas som riktgivande.

Produkt Fixbinder (liter) Vatten (liter)
Kiilto Flexfix (20 kg)  5 2
Kiilto Superfix DF (15 kg)  5 2
Kiilto Lightfix ( 15 kg) 5 2
Kiilto Kerapid DF (15 kg) 4,5 

Kiilto Floorfix DF Rapid (15 kg)

 5


Kiilto Floorfix DF (20 kg) 5 2
Kiilto Pro Lightfix53
Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

Nyckelflagga