Kiilto Floor Heat DF
Rot- och värmegolvspackel

Dammreducerad, fiberarmerad golvavjämningsmassa för golv med golvvärme. Kan användas till både
el- och vattenburet värmegolv.
Lämplig även för övriga avjämningsarbeten.

Specialfunktioner

  • dammreducerad, fiberförstärkt
  • idealisk för värmegolv och fallbyggnation
  • planspacklingar, fallbyggnation
  • gångbar ca 1 timme
  • beläggningsbar efter 1-2 dygn/30 mm, 3 dygn/50 mm
  • åtgång 1,7 kg/m²/mm
  • ca 12 liter färdig massa/säck

Dokument

Användningsområde

En golvavjämningsmassa som innehåller förstärkande fibrer för golv med golvvärme. Lämplig för varmtvattenrör och elektriska kablar.

Underlaget ska vara rent och fast. Avlägsna cementhud, färgfläckar, limrester och andra föroreningar samt dammsug golvet noggrant. Vid installation av golvvärme, se till att underlaget är tillräckligt stabilt för att klara värmerörelser.

Betongunderlag primas med utspädd 1:4 Kiilto Start Primer eller PrimerOne (20% Kiilto Primer / 80% vatten) före golvavjämning. Renoveringsytor och skivunderlag måste primas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, såsom keramiska plattor och målade ytor, kan även behandlas med Kiilto FixPrimer.

Vid golvvärme, måste underlagsgolvet slipas och rengöras ordentligt före primning och avjämning för att säkerställa korrekt vidhäftning.
Rör och kablar för golvvärme måste installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med golvavjämningen.
En lågalkaliskt avjämningsskikt skyddar lim- och vinylbeläggningen från skador orsakade av alkalisk fukt i betongen. Studier har visat att 5 mm tjockt avjämningsskikt ger en skyddande effekt.

Betongunderlaget måste uppfylla det nationella standarderna.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Rör och kablar för golvvärme ska installeras enligt tillverkarens anvisningar på torr primer/häftbrygga. Fortsätt därefter med avjämningen.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512001203
Appliceringstemperatur

Optimalt +18–23 °C, minimum +10 °C

Bearbetningstid

ca 20 min (23ºC, 50% RF)

Beläggningsbar

1–2 dygn/ 30 mm, 3 dygn/ 50 mm (23ºC, 50% RF)

Blandningsförhållande

ca 3,0 l vatten / 20 kg bag (fallbyggnad)
ca 3,7 l vatten / 20 kg säck (planspackling)

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F7 (> 7 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 20 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 1 år.

Gångbar

1–3 tim (23ºC, 50% RF)

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Krympning

< 0,4 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Skikttjocklek

3–50 mm

Tryckhållfasthet

C30 (> 30 MPa), EN 13813

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Viskositet

Flytvärde 125–135 mm (EN 12706)

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

pH

< 11 (lågalkalisk)

Åtgång

1 mm lager/m² fast massa väger ca 1,7 kg (ca 12 liter massa/säck).

Bruksanvisning

Strö långsamt ner pulvret under omrörning i kallt (+10–25 °C), rent vatten och blanda tills en jämn, flexibel massa bildats. Låt massan mogna i ca 2 minuter och rör sedan om igen före användning.

Avjämningsmassan appliceras jämnt med en bred stålspackel. Under avjämningsarbetet ska du se till att kablar/kabelmatta/rör för golvvärme är ordentligt inneslutna i avjämningsmassan så att värmen fördelas jämnt och att tillräcklig vidhäftning bildas mellan avjämningsmassan och underlaget. Golvavjämningsskiktet måste torka innan ett nytt skikt appliceras.

Påskynda inte torkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor.

Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på det. Golv ska beläggas relativt snabbt efter härdning och torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar och bomställen.

Lämpligt även för avjämning av målade golv i lätt gångtrafikerade utrymmen, men inte t.ex. golv i garage. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. I golv med golvvärme i torra utrymmen kan Kiilto Link installeras mellan avjämningsmassan och plattorna där det fungerar som ett dämpande lager mot spänningar som bildas i underlaget.

Lämpar sig inte för områden som är permanent under vatten (t.ex. pooler).

OBS! Undvik att använda för mycket vatten, då det kommer att försvaga ythållfastheten och kan orsaka sprickbildning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.