Kiilto HardPlan
Golvavjämningsmassa

UTGÅENDE PRODUKT.
Fiberförstärkt, snabbtorkande, cementbaserad avjämningsmassa för inom- och utomhusbruk. Ger en mycket hård och slät yta. Lämplig även för avjämning av golv som ska målas och beläggas. Lågalkalisk.

Specialfunktioner

  • för inom- och utomhusbruk
  • gångbar 1 timme
  • beläggningsbar 2–5 mm/10 timmar, 20 mm/ 2 dygn
  • pumpbar
  • övermålningsbar 
  • tryckhållfasthet 40 MPa  

Dokument

Användningsområde

För golvavjämning med skikttjocklek 2-20 mm inom- och utomhus före installation av golvbeläggning. Lämplig att applicera över golvvärmesystem i torrt utrymme, över en yta på max. 15 m².

Vid läggning av vinylgolv, LVT plattor eller liknande rekommenderar vi en skikttjocklek på 2-20 mm.
Om golvet ska målas eller beläggas med en polyuretan/epoxybeläggning, eller om underlaget är beläget utomhus, rekommenderar vi en skikttjocklek på 4-20 mm.

Lämplig för hem och kontor, takterrass och balkong, bostadsgarage, lager, luftkonditionerade rum och teknikrum. Vid inomhusutrymmen med lätt trafik, kan ett färdigt skikt av HardPlan vara obelagt och användas som det är. Om färg eller beläggning ska appliceras på färdigt HardPlan-skikt, kontrollera underlagskraven från färg/beläggningstillverkaren.

Underlaget ska vara rent, massivt och hållbart. Ta bort cementhud, färgstänk, limrester och andra orenheter och sopa eller dammsug golvet ordentligt.

Betonggolv förbehandlas med utspädd Kiilto Start Primer (1:4) eller PrimerOne (20% Kiilto PrimerOne / 80% vatten) före golvavjämning. Renoverade eller skivgolv behandlas med outspädd Kiilto Start Primer eller PrimerOne före avjämning. Ej sugande underlag, som klinker eller målade ytor kan behandlas med Kiilto FixPrimer. I utomhusområden primas ytan med Kiilto FixPrimer. På betonggolv i källare måste kapillär fukt förhindras från att komma in i markkonstruktionen.
Betongunderlaget måste uppfylla den nationella standarden.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto HardPlan 20 kg 6411512183206
Appliceringstemperatur

Optimalt +18-23°C, minst +10 °C.

Bearbetningstid

ca 20 min. (23ºC, 50% RF)

Beläggningsbar

2–5 mm / 10 timmar
20 mm / 2 dygn
(23ºC, 50% RF)

Blandningsförhållande

4,0-4,5 l vatten/20 kg säck

Brandklass

A2fl-s1

Böjhållfasthet

F10 ( > 10 MPa), EN13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 90 % RF

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Förvaring

I en oöppnad förpackning, i torrt utrymme, max. 12 månader.

Gångbar

ca 1 timma (23ºC, 50% RF)

Klassificeringar och certifikat

CT-C40-F10 (EN13813), M1

Krympning

< 0,5 ‰ (23ºC, 50% RF)

Max. kornstorlek

ca 0,6 mm

Skikttjocklek

2-20 mm

Tryckhållfasthet

C40 ( > 40 MPa), EN 13813

Typ/bindemedel

polymer-cement- kvarts-baserat pulver

Viskositet

Flytvärde 130–140 mm,

Ytdraghållfasthet

> 2,0 MPa, EN 13813

frostbeständighet

Frostbeständig

pH

< 11 (låg alkali)

Åtgång

1.6 kg/m² (ett skikt på 1 mm)
En säck ger ca 12 liter massa

Bruksanvisning

Fyll blandningsbehållaren med den angivna mängden rent vatten. Strö ner HardPlan pulvret långsamt under kontinuerlig omrörning, i ett svalt (+10–25 °C), rent vatten tills en slät, flexibel massa bildats. Låt blandningen mogna i ca 2 min och blanda sedan igen före användning.
Applicera avjämningsmassan jämnt med en stål- eller tandad spackel. Avjämningsmassan kan även appliceras med en pump för golvavjämning. Första skiktet måste vara torrt innan nästa skikt appliceras.

Torkningen av avjämningsmassan får inte påskyndas med t.ex. värme eller ventilation, då för snabb torkning kan orsaka torksprickor. Om temperaturen i rummet som avjämnas är högre än normalt, den relativa luftfuktigheten väldigt låg eller om det avjämnade golvet är utsatt för direkt solljus, rekommenderar vi att täcka golvet med en plastfolie så fort de är torrt nog för att gå på. Golvet ska golvbeläggas relativt snabbt efter det har härdat och torkat. Detta förhindrar ytan från att övertorka, spricka och lossna. Om golvet lämnas utan beläggning/täckning behandla ytan med Kiilto Care ett efterbehandlings- och dammbindningsmedel.

I utrymmen som ska tätskiktas, som ett badrumsgolv, ska golvavjämningen appliceras under tätskiktet.

Inte lämplig för permanenta ytor under vatten (t.ex. pooler).

OBS! Undvik användning av för mycket vatten, eftersom de försvagar underlaget och kan orsaka sprickor.

Ytterligare information

Informationen i detta produktblad är baserad på våra tester och vår praktiska kunskap. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Resultatet påverkas även i stor utsträckning av arbetsmetoderna. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren noggrant har läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.