Kiilto K2
Rollbart tätskikt

Tjockflytande tätskikt som tillsammans med Kiilto K1 Ångspärr ingår i Kiilto K-System och tillsammans med KeraSafe våtrumsfolie ingår i KeraSafe Foliesystem.

Dokument

Användningsområde

Kiilto K2 är ett färdigblandat, vattenbaserat tätskikt för golv och väggar i badrum, bastu och liknande våtutrymmen före plattsättning. Ej lämplig till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler) eller vars temperatur överstiger + 70 °C (t.ex. bastuväggar).
Lämpligt för montering av KeraSafe våtrumsfolie.

Underlaget ska vara torrt, sugande, dammfritt och jämnt. Allt material som kan försämra tätskiktets vidhäftning ska avlägsnas. Sviktande konstruktioner ska förstärkas innan arbetet påbörjas. Säkerställ att konstruktionen och underlaget är lämpliga för montering av tätskikt och plattsättning. Golvvärme monteras under tätskiktet.

Förpackningsstorlek EAN kod
Kiilto K2 1,3 kg 6411512343013
Kiilto K2 7 kg 6411512343051
Kiilto K2 14 kg 6411512343105
Appliceringstemperatur

+ 15–25 °C

Densitet/Specifik vikt

1,30 kg/l

Fuktighet i underlaget

Golv och väggar som har spacklats eller avjämnats med Kiiltos produkter kan tätskiktas efter att avjämningsmassan eller spacklet har fått torka tillräckligt länge; se torktiden i produktbladet.

Betong < 90 % RF

Förpackningsstorlekar

1,3, 7 och 14 kg

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Sprickutjämningsförmåga

Kategori 2: 0,75 mm Kiilto K-System
Kategori 3: 1,5 mm KeraSafe Foliesystem

Torktid

ca 2 timmar (1:a skiktet), ca 6 timmar (2:a skiktet)

Typ/bindemedel

Syntetiskt SBR-gummi

Underlag

Massiv konstruktion, cementbaserad avjämningsmassa och våtrumsgodkända byggskivor.

Viskositet

ca 40 000 mPas

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

frostbeständighet

Fryser

Ånggenomgångsmotstånd

2 077 000 sek/m (Kiilto K-system)

Åtgång

1,0 kg/m² (minst 2 skikt) Kiilto K-system
0,4 kg/m² KeraSafe Foliesystem

Bruksanvisning

KeraSafe Foliesystem:
Ojämna underlag slipas och/eller avjämnas vid behov med lämplig Kiilto avjämningsmassa för användning under tätskikt och plattor. Prima den torra ytan med Kiilto Keraprimer före tätskiktsapplicering enligt gällande monteringsanvisningar. Låt primern torka minst en timme före tätskiktsapplicering.

Rör om produkten, vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 med roller eller pensel på en ren, torr yta och montera KeraSafe våtrumsfolien i det våta tätskiktet. Pressa noga fast folien i underlaget och gnid fast den. Använd Kiilto KeraSeal i folieskarvar, på skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar.

K-system (K1+K2):
Applicera Kiilto K1 ångspärr enligt gällande monteringsanvisning.
Rör om produkten, vid behov före användning. Applicera Kiilto K2 i väggvinklar samt på skarvar och fogar mellan byggskivor och andra underlagsmaterial. Montera skarvremsor och manschetter i vinklar och runt genomföringar på det våta tätskiktet. Applicera Kiilto K2 på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Applicera Kiilto K2 en gång till på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka. Torktiden för det första skiktet är ca 2 timmar och för det andra skiktet ca 6 timmar. Det färdiga tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,6 mm. Montera plattorna med Kiilto Flexfix, Superfix DF, Lightfix, Kerapid DF eller HighFlex S2 DF.

Ytterligare information

Informationen som anges i det här produktbladet baseras på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data definieras i standardförhållanden. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultat. Vi garanterar att våra produkter är av hög kvalitet i enlighet med vårt kvalitetsledningssystem. Vi tar inget ansvar för felaktig användning av produkten eller rådande arbetsförhållanden som vi inte har någon kontroll över. Således kan vi inte hållas ansvariga för det slutgiltiga resultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har läst och förstått arbetsinstruktionerna och arbetsbeskrivningen, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering av den färska produkten. Använd skyddshandskar. Se mer information i säkerhetsdatabladet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.