Kiilto Pro Kerafix
Kakellim

Fuktbeständigt lim för montering
av keramiska plattor på vägg inomhus.

Specialfunktioner

  • ljus färg
  • enkelt att använda
  • färdigt för användning
  • svag lukt

Dokument

Användningsområde

Lämpligt för montering av keramiska plattor på vägg inomhus. Kiilto Kerafix är även lämpligt för limning av polystyren och PU-cellplast. Inte lämpligt för kaklade ytor som är ständigt i kontakt med vatten.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411511026016
3 l 6411511026030
10 l 6411511026108
Appliceringstemperatur

+18–25 °C

Bearbetningstid

10–20 minuter beroende på rådande arbetsförhållanden

Densitet/Specifik vikt

1,45 kg/l

Fuktighet i underlaget

Betong: max. 4 vikt-% eller under 90 % RF

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1°C, 18 månader. Efter långvarig förvaring, rör om före användning.

Typ/bindemedel

Styrenakrylatdispersion

frostbeständighet

Fryser (frostbeständig limfog)

Åtgång

1–2 m²/l, beroende på spackeltandning och plattstorlek

Bruksanvisning

Lämpliga underlag är betong, murade konstruktioner och spacklade ytor samt cementbaserade skivor och gipsskivor. Ytan ska vara torr, fast och dammfri samt stabil (korrekt reglad). Keramiska plattor kan även limmas på en gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast: i dessa fall ska man låta limmet torka 5–7 dagar efter plattsättning innan man påbörjar fogningen. En gammal kaklad yta eller en väggbeklädnad av plast ska rengöras med Kiilto Clean Klinkerrent . En väggbeklädnad av plast ska även ruggas upp för att säkerställa vidhäftning.

Applicera limmet på ytan med en slät spackel och jämna sedan ut skiktet med en tandad spackel. Tryck genast fast plattorna på underlaget. Minsta fogbredd är 2 mm. Placeringen av plattorna kan justeras inom 15 minuter efter montering. Fogning kan utföras tidigast 24 timmar efter monteringen. På ej sugande underlag kan fogning göras tidigast 5–7 dagar efter limning. Påskynda inte torkningen.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och exponering för den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

CE märkning
Nyckelflagga