Kiilto Keramix vätskekomponent A + pulverkomponent X

Mycket snabbtorkande två-komponents tätskikt för våta utrymmen såsom balkonger och altaner som ska plattsättas. Lämplig även för användning utomhus och i ouppvärmda utrymmen inomhus. Lämplig även för tätning av luft- och radonläckage.

  • Snabb, bra spridningsegenskaper, pastakonsistens perfekt för avjämning av underlag och tätning av genomföringar.
  • För våtutrymmen i bostäder och offentliga byggnader
  • Köldtestad t.ex. terrasser, balkonger och ouppvärmda våtutrymmen
  • Snabbtorkande: 1 + 1,5 timmar
  • Lämplighetstestad för tätning av luftläckage (Vahanen)

Dokument

Användningsområde

Kiilto Keramix A+X är en tvåkomponents tätskikt för utrymmen inomhus och utomhus som ska plattsättas. Appliceras med roller eller pensel. Vid utomhusbruk ska butylförstärkning användas vid genomföringar och skarvar. Lämplig även för tätning av luftläckor.
Ej lämplig till objekt som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler) eller vars temperatur överstiger + 60° C (t.ex. bastuväggar). Läs anvisningen för Kiilto Keramix innan du börjar montera tätskiktet.

Förpackningsstorlek EAN kod
5+5 kg 6411513725054
10 l 6411513741108
10 kg / 15 l 6411513716106
Appliceringstemperatur

+ 10–25 °C

Bearbetningstid

ca 45 min.

Blandningsförhållande

1: 1 (A + X) normal användning
3,5: 5 (A + X) tätning av genomföringar i vägg
4,25: 5 (A + X) tätning av genomföringar i golv

Densitet/Specifik vikt

ca 1,2 kg/l.

Fuktighet i underlaget

Golv och väggar som är spacklade eller avjämnade med Kiilto produkter kan tätskiktas efter nödvändig torkningstid som anges i produktbladet.

Nygjuten betong < 90 % RF Gammal betong < 95 % RF Observera att angränsande byggdelar kan kräva ett lägre RF-värde än tätskiktet.

Förpackningsstorlekar

5 + 5 kg
10 + 10 kg

Förvaring

I oöppnade förpackning, över + 1 °C, 1 år.

Skikttjocklek

0,8 mm

Sprickutjämningsförmåga

Kategori 1 0,4 mm (1,5 kg/m²) ETAG
≥ 0,75 mm (EN 14891)
≥ 0,75 mm (- 5 °C) (EN 14891)

Typ/bindemedel

Styrenakrylat (komponent A) och cement (komponent X)

Underlag

Betong, murad konstruktion, cementbaserat spackel och våtrumsgodkända byggnadsskivor.

Värmebeständighet, torr

max. 60 °C

Ytdraghållfasthet

≥ 0,5 MPa

blandningens färg

Grå

frostbeständighet

Vätskekomponent A fryser

Ånggenomgångsmotstånd

90 x 10ˉ¹² kg/(m²sPa)

Åtgång

1,5 kg/m² blandad massa (två appliceringsskikt)

Bruksanvisning

Blanda Keramix vätskekomponent A med pulverkomponent X i förhållandet 1:1 viktdelar. Skaka om vätskedunken och häll ner vätskan i blandningskärlet. Strö ner pulvret i vätskan under omrörning. Fortsätt blanda tills massan är jämn och klumpfri. Blanda den mängd Keramix åt gången som du hinner applicera under cirka 45 minuters tid.
Vid applicering av det första lagret kan ett sugande underlag (högst 3 mm) avjämnas med Keramix-massa med stålspackel. Det andra lagret appliceras som vanligt.
Om tätskiktet börjat härda får det inte förtunnas med vatten.

Väggar:
Ojämna underlag slipas och/eller spacklas vid behov med Kiilto väggspackel som lämpar sig för användning under tätskikt och plattor. Prima den torra väggytan före tätskiktsapplicering med Kiilto Keraprimer eller Kiilto Primer One enligt anvisningarna. Säkerställ att primern är torr före tätskiktsarbeten påbörjas. Applicera Kiilto Keramix tätskiktsmassa på vertikala hörn, byggskivornas skarvar och andra skarvar och förstärk dessa områden med KeraSafe Skarvremsa eller Kiilto Fiberremsa. Pressa fast remsan i det färska tätskiktet och försäkra dig om att den överväts. I hörn kan du även använda Kiilto Butylremsa PP som pressas fast på det primade underlaget före tätskiktsapplicering eller på tätskiktet när det hart torkat. Förstärk rörgenomföringar med färdiga manschetter eller skär ut en lagom stor bit av fiberremsan och skär upp ett hål i mitten, vars diameter är ungefär 10 mm mindre än rörets ytterdiameter. I stället för manschetter kan du även använda Keramix A+X-blandning i blandningsförhållandet 3,5:5 (3,5 delar vätska A och fem delar pulver X). Vid användning av manschetter, pressa manschetten på färskt Keramix och försäkra dig om att den överväts. Applicera Keramix med roller på hela ytan som ska tätskiktas och låt torka ungefär en timme (färgförändring). Torktiden beror på appliceringens tjocklek och rådande förhållanden. Applicera ett andra lager Keramix och låt torka minst 1,5 timmar (färgförändring). Kontrollera tätskiktytans täthet. Behandla tunna eller sugande ställen med Kiilto Keramix och låt torka tillräckligt. Det färdiga tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,8 mm.

Golv:
Ojämna underlag slipas och/eller spacklas vid behov med Kiilto golvspackel. Prima den torra golvytan före tätskiktsapplicering med Kiilto Keraprimer eller Kiilto Primer One enligt anvisningarna. Säkerställ att primern är torr före tätskiktsarbeten påbörjas.

Applicera Keramix i golvvinklar och runt rörgenomföringar och montera KeraSafe Skarvremsa eller Kiilto Fiberremsa genom att pressa fast den i färskt Keramix. Försäkra dig om att remsan överväts. Vid ytter- och innerhörn kan du använda färdiga hörnmanschetter. Alternativt kan hörnen förstärkas med Kiilto Butylremsa PP som pressas fast på det primade underlaget eller på tätskiktet. Vid rörgenomföringar kan du också använda Keramix A+X-blandning i blandningsförhållandet 4,25:5 (4,25 delar vätska och fem delar pulver). Förstärk golvbrunnen med Kiiltos självhäftande Brunnsmanschett. Pressa omsorgsfullt fast Brunnsmanschetten på det primade underlaget och skär i mitten av brunnsmanschetten ett runt hål, vars diameter är ungefär 40 mm mindre än brunnens. Avsluta med att försiktigt montera brunnens klämring på plats. Använd alltid brunnstillverkarens anvisade hjälpmedel som sådan finns. Applicera Keramix tätskikt på Brunnsmanschetten. Applicera Keramix på hela golvytan som ska tätskiktas och låt torka ungefär en timme (färgförändring). Applicera ett andra lager Keramix på uppvik och hela golvytan och låt torka minst 1,5 timmar före plattsättning (färgförändring). Torktiden beror på appliceringens tjocklek och rådande förhållanden. Tätskiktets tjocklek ska vara minst 0,8 mm. Kontrollera tätskiktytans täthet. Behandla tunna eller sugande ställen med Kiilto Keramix och låt torka tillräckligt.

Användning utomhus:
Du kan använda Kiilto Keramix tätskikt utomhus och i utrymmen som utsätts för köld på betong och andra tillräckligt starka cementbundna underlag före plattsättning. I utrymmen som utsätts för köld ska man med Keramix använda hörn-, genomförings- och fogförstärkningar av butylgummi vid alla genomföringar och fogställen.
Ytan ska vara noga rengjord från damm och andra vidhäftningsförsämrande ämnen och den primas genom att borsta vatten på ytan. Vid utomhusbruk används ingen primer. I övrigt utförs tätskiktsarbetet som inomhus. Läs anvisningen om användning av Kiilto Keramix utomhus innan du inleder arbetet.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen, och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten kräver att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, då sådana ställs till förfogande.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för materialet. Mer information om kassering av produkten och förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
ETA
LEED
Frost testad
 Svanen märkning
Nyckelflagga