Primer /

Kiilto Pro Keraprimer
Primer till tätskikt

Förbättrar vidhäftningen av Kiilto tätskikt
på våtrumsunderlag, t.ex. avjämningsmassa, betong och byggskivor.
Vattenlöslig

Specialfunktioner

  • Primer för Kiilto tätskikt
  • Gul färg
  • Vattenbaserad

Dokument

Användningsområde

Primer som förbättrar vidhäftningen. Används före applicering av Kiilto tätskikt.

Förpackningsstorlek EAN kod
1 l 6411512120010
3 l 6411512120034
10 l 6411512120102
Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Blandningsförhållande

Avjämningsmassa eller betong: Utspädd med vatten 1:1
Gipsskiva: outspädd
Andra sugande skivor: Utspädd med vatten 1:1
Icke-sugande skivor: outspädd
Grov betong eller murad konstruktion: avjämna med cementbaserad Kiilto avjämningsmassa.

Densitet/Specifik vikt

ca 1

Förpackningsstorlekar

1 l, 3 l, 10 l

Förvaring

I oöppnad förpackning, temperatur över +1 °C, 1 år.

Torktid

1–2 tim beroende på rådande förhållanden

frostbeständighet

Fryser

Åtgång

1 l utspädd med vatten i förhållandet 1:1 täcker ungefär 16 m²
1 l outspädd täcker ungefär 8 m²

Bruksanvisning

Avlägsna cementhud, befintlig ytbeläggning, slipdamm, lösa partiklar och fett från underlagets yta. Gör vid behov en mekanisk slipning. Applicera Kiilto Keraprimer i ett tunt skikt t.ex. med pensel, roller eller stålspackel. Arbetas in ordentligt i underlaget. Primerskiktet ska vara torrt innan tätskiktet appliceras. Läs Kiiltos arbetsinstruktioner för tätskiktsmontering innan arbetet påbörjas.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.