Kiilto KL
Väggspackel 3–10 (15) mm

Cementbaserat, fiberförstärkt väggspackel
för massiva väggar, även i våtutrymmen. Lämplig att använda tillsammans med armeringsnät, även på väggar och socklar utomhus. Bredspackling 3–15 mm (lokalt 30 mm). För inom- och utomhusbruk.

Specialfunktioner

  • cementbaserat, fiberförstärkt
  • torr- och våtutrymmen
  • för inom- och utomhusbruk
  • torktid 1–3 dygn
  • ilagning 3–15 mm, bredspackling 3–30 mm
  • åtgång 1,5 kg/m²/mm


   

Dokument

Användningsområde

Kiilto KL är ett fiberspackel för avjämning av massiva väggar. Lämpligt för avjämning av väggar före tätskiktsmontering och plattsättning samt montering av armeringsnät på murade väggar. Lämpligt även för ytterväggar och socklar.

Förpackningsstorlek EAN kod
20 kg 6411512299204
Arbetsförhållanden

Rekommendation: +18–20°C, lägsta arbetstemperatur +5°C

Blandningsförhållande

4,2-4,8 l vatten/20 kg säck

Fuktighet i underlaget

Betong < 90% RF

Färger

Grå

Förpackningsstorlekar

20 kg säck

Förvaring

I oöppnad förpackning max. 1 år, torrt utrymme.

Max. kornstorlek

1,5 mm

Skikttjocklek

Bredspackling 3–10 mm, lokalt 15 mm.

Torktid

ca 1–3 dygn (+18°C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Polymer-cement-sandbaserat pulver

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN 998-1)

Åtgång

1 mm skikt/m² torrt pulver väger ca 1,5 kg

Öppentid

ca 2–3 timmar (+18°C)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas måste vara fast, ren och dammfri. Inomhus ska torra absorberande ytor fuktas med vatten innan putsning eller behandlas med en blandning primer/vatten 1:4 med Kiilto Pro Start Primer eller Kiilto PrimerOne. Nytt lager ska läggas först när det tidigare lagret är tillräckligt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt. Skydda ytan mot direkt solljus och vind.

Strö Kiilto KL-pulver sakta ned i svalt (+18–20 °C), rent vatten under konstant omrörning tills en jämn massa bildas. Låt blandningen dra ca 10–15 minuter och rör om en gång till. Applicera Kiilto KL med en spackelspruta eller arbeta in spacklet i underlaget för hand. Den sprutspacklade ytan kan avjämnas med t.ex. en stålspackel.
När man använder Kiilto Armeringsmatta ska denna tryckas fast i det nylagda spacklet. Stryk ytan med en stålspackel så att mattan bäddas in i spacklet. Nästa skikt kan appliceras när det föregående skiktet har härdat.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
Nyckelflagga