Kiilto Pro LW
Lätt våtrumsspackel

Fuktbeständigt, färdigblandat spackel för avjämning av vägg och tak i både torr- och våtutrymmen. Ger en lämplig yta för målning. Max. skikttjocklek vid bredspackling 3 mm, ilagningar 10 mm. Vattenlöslig.

Specialfunktioner

  • lättspackel för våtutrymmen
  • för väggar och tak inomhus, fuktbeständigt
  • ger en lämplig yta för målning
  • bredspackling max. skikttjocklek 3 mm, ilagning max. 10 mm
  • torktid 2–3 timmar/mm

Dokument

Användningsområde

Kiilto LW är ett vattenlösligt, färdigblandat våtrumsspackel. Den spacklade ytan är lämplig för målning. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009.

Förpackningsstorlek EAN kod
3 l 6411512003030
10 l 6411512003108
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10 °C

Densitet/Specifik vikt

1,1

Färger

Grönaktig

Förpackningsstorlekar

3 l, 10 l plasthinkar

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL05 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Max. kornstorlek

0,15 mm

Skikttjocklek

3 mm, ilagning 10 mm

Torktid

ca 2–3 t/mm (+18 °C) (beroende på skikttjocklek och rådande arbetsförhållanden)

Typ/bindemedel

Dispersion-lättfiller-kalkstensbaserat spackel

Ytdraghållfasthet

> 0,5 MPa (EN15824)

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och rengöras noggrant innan applicering av ett nytt skikt.

Kiilto LW är ett färdigblandat spackel. Efter långvarig förvaring, rör om före användning. Vid behov kan spacklet förtunnas med en liten mängd vatten. Spacklet appliceras med en stålspackel.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED
 Svanen märkning