Kiilto Max
Lagningsspackel

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel för ifyllning av stora hål och avjämning av
väggar och tak i torra utrymmen.
Max. 25 mm. Vattenlösligt.

Specialfunktioner

  • max. 25 mm djupa ifyllningar
  • kan slipas 2–3 timmar efter applicering, torktid 1–2 dygn

Dokument

Användningsområde

Kiilto Max är ett grovt, färdigblandat spackel för ifyllning av hål i väggar och tak i torra utrymmen. Vid behov kan Kiilto Max avjämnas med ett finare spackel före målning eller tapetsering. Vi rekommenderar grundmålning av ytan före tapetsering för en enklare borttagning av tapeten vid ett senare tillfälle. Uppfyller kraven enligt EN 15824:2009. Kiilto Max kan användas för fyllning av hål i betong, puts och spackelmassor.

Förpackningsstorlek EAN kod
400 ml 6411512011509
Arbetsförhållanden

Normal rumstemperatur, lägsta användningstemperatur +10°C

Densitet/Specifik vikt

ca 0,9 kg/l

Färger

Grå

Förpackningsstorlekar

400 ml plasttub

Förvaring

I oöppnad förpackning, över +1 °C, 1 år.

Klassificeringar och certifikat

Beständighetsklass RL01–RL04 för målade ytor (Allmänna kvalitetskrav för byggnadsarbeten 2012)

Skikttjocklek

Hål 25 mm (applicera vid behov två skikt)

Ytdraghållfasthet

> 0,3 MPa (EN 15824)

Åtgång

En tub räcker till ca 0,4 m² (skikttjocklek 1 mm) eller ca 600 små hål (10 mm x 10 mm x 5 mm).

Bruksanvisning

Ytan som ska spacklas ska vara ren, torr och dammfri. Ett nytt skikt ska appliceras först när det tidigare skiktet är helt torrt. Vid behov ska ytan slipas och slipdammet tas bort noggrant före applicering av ett nytt skikt.

Kiilto Max är ett färdigblandat spackel. Spacklet appliceras med en stålspackel. Applicera två skikt i djupa hål. Lättslipat efter torkning.

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra egna tester och vår praktiska kunskap. Teknisk information anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar hög kvalitet på våra produkter enligt vårt kvalitetsstyrningssystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på arbetsplatsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har noga läst arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.

M1 emissionsklass för byggnadsmaterial
CE märkning
LEED