Kiilto Plan Rapid
Pumpbar självtorkande avjämningsmassa för golv

UTGÅENDE PRODUKT. Snabb, pumpbar och fiberförstärkt golvavjämningsmassa för golv inomhus.
Även för värmegolv. Lågalkalisk. Cementbaserad.

Specialfunktioner

  • pumpbar golvavjämningsmassa
  • ger en yta som är färdig för golvbeläggning
  • gångbar 1–3 tim, beläggningsbar 1–3 dygn
  • fiberförstärkt
  • åtgång 1,7 kg/m²/mm

Dokument

Användningsområde

Pumpbar golvavjämningsmassa för betongunderlag före finavjämning eller ytbeläggning inomhus. Rekommenderad skikttjocklek 5–50 mm. Lämpliga utrymmen är bostäder, kontor och andra offentliga lokaler. Lämplig för vanliga ytbeläggningar på marknaden såsom natursten och keramiska plattor, vinyl, linoleum, kork och textil. Lämplig även för färdiga parkettgolv om de limmas ned i undergolvet med SMP-baserade lim, såsom Kiilto FlexSilan. Vi rekommenderar att du limmar övriga trägolv som ska limmas (mosaik och stavparkett) direkt på ett stadigt underlag av betong eller plywood. Kiilto Plan Rapid är lämplig även för värmegolv.
Underlaget ska vara rent, stabilt och fast. Avlägsna cementhud, limrester, färgfläckar och andra föroreningar med hjälp av slipning, fräsning eller blästring. Dammsug ytan ordentligt. Underlagen ska primas med utspädd Kiilto Start Primer (1 del primer/4 delar vatten) före golvavjämningen. Väldigt porösa underlag primas två gånger. Primern stryks på underlaget 0,5–24 timmar före avjämningsarbetet. (Undvik pölbildning). Markera området som ska avjämnas och se till att massan inte hamnar i genomföringar med tätningslist/tätningsmassa. Eventuella läckor tätas med t.ex. mineralull före pumpning.

En lågalkalisk golvavjämningsmassa skyddar lim och vinylbeläggningar från skador orsakade av alkalisk fukt i betong. Tester visar att ett 5 mm tjockt skikt ger den skyddande effekten.

Förpackningsstorlek EAN kod
25 kg 6411512701257
Appliceringstemperatur

+10–25 °C

Bearbetningstid

Färdigblandad massa måste användas inom 15 minuter.

Beläggningsbar

1–3 dagar

Blandningsförhållande

4,5–5,0 l / 25 kg säck

Böjhållfasthet

F7 (F > 7 MPa), EN 13813

Fuktighet i underlaget

Betong < 95 % RF

Förpackningsstorlekar

Säck på 25 kg och 1 000 kg

Förvaring

Oöppnad förpackning i torrt utrymme 6 månader

Gångbar

1–3 tim

Klassificeringar och certifikat

CT-C30-F7 (EN13813), M1

Krympning

≤ 0,5 ‰ (23 °C, 50 % RF)

Max. kornstorlek

ca 1 mm

Skikttjocklek

5–50 mm

Typ/bindemedel

Fiber-plast-specialcement-kvartsbaserat pulver

Viskositet

Flytvärde 130-140 mm (EN 12706)

Ytdraghållfasthet

> 1,5 MPa, EN 13813

pH

pH < 11 (lågalkalisk)

Åtgång

ca 17 kg pulver/m² vid en skikttjocklek på 10 mm.

Bruksanvisning

Blanda pulvret med vatten med en lämplig maskinblandare tills en smidig jämn massa bildas. Använd kallt, rent vatten (+10 °C–20 °C). Om pulvret är kallt, kan det dock blandas med varmt vatten (max. +35 °C). Avjämningsmassan och underlagets temperatur får inte underskrida +10 °C för att försäkra normal härdning. Undvik temperaturer över +25 °C. Högre temperaturer förkortar massans bearbetningstid och produktens flytförmåga försämras. Färdig massa pumpas på ytan genom gummislangen och sprids på golvet i breda ränder. Rändernas bredd beror på pumphastighet, skikttjocklek, arbetsförhållanden m.m.. Över 10 meter breda sektioner rekommenderas inte. Ihopflytning av ränderna kan göras med t.ex. en stålspackel. Efter pumpningen ska maskinen rengöras omedelbart med rent vatten. Synliga arbetsfogar och eventuella luftblåsor kan slipas bort 1–2 dygn efter avjämningen. Rörelsefogar i spackelskiktet planeras motsvarande med underlagets rörelsefogar. Andra rörelsefogar kan göras vid behov. Påskynda inte uttorkningen av golvavjämningen med t.ex. värme eller ventilation eftersom för snabb torkning kan orsaka hårfina sprickor. Om temperaturen i rummet är onormalt hög eller den relativa fuktigheten mycket låg eller om solen lyser direkt på den avjämnade ytan bör golvet täckas med en skyddsplast så fort man kan gå på golvet . Golvet ska beläggas relativt snabbt efter torkning. Detta förebygger övertorkning av ytan samt sprickbildningar. Om golvet inte ska beläggas med ytskikt inom 14 dagar från avjämningen måste ytan behandlas med Kiilto Care efterbehandlingsmedel eller täckas med plast senast dagen efter avjämningen. Lämpligt även för golv med lätt trafik som ska målas, men inte för golv i t.ex. garage. I utrymmen där tätskikt används, t.ex. badrum, ska avjämningsmassan appliceras under tätskiktet. Lämpar sig inte för områden som ständigt har vattenbelastning (t.ex. pooler). Obs! Undvik att använda för mycket vatten!

Ytterligare information

Informationen i detta produktdatablad är baserad på våra tester och våra praktiska kunskaper. Tekniska data anges i standardvillkoren. Variationer i lokala arbetsförhållanden och -metoder påverkar produktens prestanda och resultatet. Vi garanterar kvaliteten på våra produkter enligt vårt kvalitetskontrollsystem. Vi kan dock inte utöva kontroll över felaktig användning av produkten eller förhållandena på platsen och kan därför inte heller ansvara för dem. Därmed kan vi inte ansvara för slutresultatet. Korrekt användning av produkten förutsätter att användaren har satt sig in i arbetsinstruktionerna och anvisningarna, om sådana finns.

Miljö och säkerhet

Undvik onödig hudkontakt och kontakt med den färska produkten. Använd skyddshandskar. Läs säkerhetsdatabladet för produkten. Information om kassering av produkten och destruktion av förpackningen finns på www.kiilto.com.